Page 11 - شماره اول قاصدک
P. 11

‫در یــک مزرعــ ‌ه پــر از گ ‌لهــای زیبــا‪،‬‬

                     ‫سـگی بـه اسـم قـاراش زندگـی م ‌یکـرد‪ .‬او بسـیار مهربـان‬

                     ‫بـود‪ .‬او بـا گنجشـ ‌کها ‪ ،‬مـرغ و جوجـه و حتـی خـروس کـه همیشـه بـا‬

                     ‫همـه دعـوا داشـت دوسـتانه رفتـار م ‌یکـرد‪ .‬فقـط آغمـور یـک گربـه خو ‌شرنگ‬

                     ‫ولـی خودخـواه بـود و هیـچ وقـت بـا قـاراش سـر سـازگاری نداشـت‪.‬‬

                     ‫یکروزکههمهباهممشغولبازیکردنبودند‪،‬قاراشوآغمورباهمروب ‌هروشدند‪.‬‬

                     ‫آغمورگفت‪:‬اینجارونگاهکن!زیرپایترانم ‌یبینی؟‬

                     ‫قاراش با صدای نازکی گفت‪ :‬تو خودت چطور؟ مگر من را ندیدی؟‬

                     ‫گربـه بـا تمسـخر و بـا صـدای بلنـد خندیـد و گفـت‪ :‬مـن تـو را نم ‌یتوانـم ببینم چـون توخیلـی سـیاهی! فرقی‬

                     ‫بـا خـاک روی زمیـن نـداری‪ .‬امـا دیـدن مـن غیرممکن نیسـت چـون من خـوش رنگ هسـتم‪.‬‬

                     ‫قاراشباشنیدناینحر ‌فهاغمگینوناراحتشدوسرشراپایینانداختوبهسمتخان ‌هاشرفت‪.‬‬

‫شماره اول ‪11‬‬    ‫روز بعـدقـاراش درآرد بـازیکـرد و تمـام بـدن او سـفیدمایـل به خاکسـتری شـد‪ .‬سـرش را بـه حالت ایسـتاده نگه‬
     ‫‪ 5‬تیـــر‬ ‫داشـت و شـروع بـه قـدم زدن در مزرعـه کـرد‪ .‬هـر کـس کـه او را م ‌یدیـد‪ ،‬بـا تعجـب بـه او نـگاه م ‌یکـرد‪ .‬حتـی‬
     ‫‪1400‬‬    ‫آغمـور هـم حرفـی بـرای گفتـن نداشـت و ماتـش بـرده بـود‪ .‬د ‌مدمـای غـروب بـود کـه بـا صـدای مـرغ آرامـش در‬

                                                            ‫مزرعـه بـه هـم ریخت‪.‬‬

                     ‫‪-‬آهایکمککنین‪.‬جوج ‌هامافتادهتوآبرودخانهوداردغرقم ‌یشود‪.‬‬

          ‫قـاراش وقتـی ایـن را شـنید فـوری تـوی آب پریـد‪ .‬او جوجـه را بـا سـرش بـه روی‬

                     ‫سـنگ کنـار رودخانـه هـل داد‪ .‬قـاراش از تـوی آب بیـرون آمد خـودش را تـکان داد‬

‫نموتیرجسنم‪:‬دنه ‪:‬سرییحمایون یسوفسیف قیزی‬    ‫و شـروع بـه خشـک کـردن خـودش کـرد‪.‬‬
    ‫تصویرگر‪ :‬افسانه مهدیان فر‬     ‫صدایخندهتمسخرآمیزآغموربهگوشم ‌یرسید‪.‬‬

                            ‫‪ -‬چی شد؟ تو که سفید شده بودی؟‬

                     ‫قـاراش صـورت خـود را روی آب دیـد‪ ،‬رنگـش مثـل قبـل سـیاه‬

                     ‫شـده بـود‪ .‬او سـرش را پاییـن انداخـت و آه کشـید‪.‬‬

                     ‫جوجـه بـه سـمت قـاراش رفـت و او را نـوازش کـرد‬

                     ‫و گفـت‪ :‬تـو اگـر رنگـت سـیاه هـم باشـد‪ ،‬از‬

                     ‫همــه قشــن ‌گتری‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16