Page 2 - شماره اول قاصدک
P. 2

‫شـما بچ ‌ههـای خـو ‌شذوق همزمـان شـده‬
‫اســت بــا شــروع روزهــای تابســتان کــه‬
‫جـان م ‌یدهـد آدم ایـن پایـش را بینـدازد‬

‫رویآنپایــشوجلــویف ‌سفــسبــادهآمدیم‬
‫کولــر‪،‬شــعربخوانــد‪،‬داســتانبخوانــد‪،‬ما دوبار‬

‫مطلــب علمــی بخوانــد‪ ،‬ســرگرمی حــل‬
                ‫کنــد و ‪....‬‬          ‫بــه نظــرم یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه‬

‫حــالا کــه روزهــا بلندتــر شــده‪ ،‬فرصــت‬          ‫آدم م ‌یتوانـد انجـام بدهـد‪ ،‬همیـن نوشـتن‬

‫و خوانـدن اسـت‪ .‬فکـرش را بکنیـد وقتـی بیشــتری داریــم تــا هــم کتــاب طبیعــت را خــوب نــگاه کنیــم و‬

‫آد ‌مهــا هنــوز نوشــتن و خوانــدن بلــد بخوانیـم و هـم کتا ‌بهایـی کـه دور و برمـان هسـتند را‪ .‬قاصـدک‬

‫نبودنــد‪ ،‬چــه کمبــود بزرگــی داشــتند را دوســت خــوب خودتــان بدانیــد کــه بــرای رســیدن بــه شــما‬

‫کــه البتــه خودشــان از کمبودشــان خبــر لحظ ‌هشــماری م ‌یکــرد و حــالا از اینکــه بــه خانــه شــما رســیده‪،‬‬

                ‫نداشـتند‪ .‬مـا آد ‌مهـای خوشـبختی هسـتیم خیلــی خوشــحال اســت‪.‬‬

‫کـه م ‌یتوانیـم بنویسـیم و بخوانیـم‪ .‬بـرای امیـدوارم روزهـای خوبـی بـا هـم داشـته باشـیم‪.‬‬

‫راسـتی از همیـن شـماره اول هـر نظـری‬             ‫مــن یکــی از لذ ‌تهــای خــوب در ایــن‬       ‫شماره اول‬ ‫‪2‬‬
  ‫دربــاره قاصــدک داریــد‪ ،‬بنویســید‪.‬‬           ‫دنیــا همیــن خوانــدن و نوشــتن اســت‪.‬‬       ‫‪ 5‬تیـــر‬
    ‫بگوییـد کـدام مطلـب را بیشـتر‬             ‫فکــرش را بکنیــد وقتــی دلتنــگ م ‌یشــوم‬     ‫‪1400‬‬

                ‫و یــا غــم و غصــ ‌های دارم یــا حتــی وقتــی دوسـت داشـتید‪ ،‬جـای کـدام‬

                ‫خیلــی خوشــحالم م ‌یتوانــم دلتنگ ‌یهــا و مطلــب در قاصــدک خالــی‬

  ‫نویسنده‪:‬عباسعلیسپاهییونسی‬  ‫بــود و خلاصــه قاصــدک را‬   ‫شـاد ‌یهایم را بـه کمـک کلمـات روی کاغذ‬
‫تصویرگر‪ :‬مریم حسنی کبوتر خانی‬ ‫دوســت خــوب خودتــان‬     ‫بنویسـم‪ .‬فکـر کنیـد هـر وقـت هـم هـوس‬
                ‫بدانیــد کــه مــی توانیــد‬  ‫مطالعـه م ‌یکنـم‪ ،‬کتابـی را برمـ ‌یدارم و بـا‬

                ‫خوانـدن بـه هـر جایـی کـه دلـم بخواهـد هــر عیبــی را کــه در او‬

                ‫م ‌یبینیــد بــه او بگوییــد‪.‬‬ ‫ســفر م ‌یکنــم‪.‬‬

                               ‫ای ‌نهـا را گفتـم تـا بگویـم مـا دوبـاره قـرار‬

                               ‫اسـت هـر هفتـه بـا شـما باشـیم آن‬

                               ‫هـم روزهـای شـنبه بـا هفت ‌هنامـه‬

                               ‫قاصــدک‪ .‬قــرار اســت بــا هــم‬

                               ‫بنویسـیم‪ ،‬بخوانیـم و کلـی لـذت‬

                               ‫ببریــم؛ آن هــم لذتــی کــه مــا‬

                               ‫را داناتــر و تواناتــر م ‌یکنــد‪.‬‬

                               ‫خوشــحالم کــه دیــدار بــا‬
   1   2   3   4   5   6   7