Page 6 - شماره اول قاصدک
P. 6

‫پلاستی ‌کهایدوستداشتنی!‬
‫باکتر ‌یهایپلاستیکخوار!‬

‫بعضـی از دانشـمندان هـم را‌ههـای جدیـدی‬             ‫چه زمان طولانی!‬
‫بــرای اینکــه زودتــر از َشــر ایــن همــه‬
‫پلاســتیک خــاص شــویم پیــدا کرد‌هانــد‪.‬‬      ‫اگـر یـک قوطـی کنسـرو را در طبیعـت رهـا کنیـم‬
‫مثــاً یــک باکتــری م ‌یتوانــد پلاســتی ‌کها‬    ‫‪۱۰۰‬سـال طـول م ‌یکشـد تجزیـه شـود یـا از بیـن‬
‫را تنهـا در عـرض چنـد دقیقـه تجزیـه کنـد‬       ‫بـرود امـا بـا اینکـه به نظـر م ‌یرسـد پلاسـتیک از فلز‬
‫ولــی بــاز هــم پلاســتی ‌کهای تولیــد شــده‬    ‫ضعی ‌فتـر اسـت ‪۴۵۰‬هـزار سـال طـول م ‌یکشـد تـا‬
‫آن قــدر زیادنــد کــه حتــی آن باکتر ‌یهــای‬    ‫در طبیعـت تجزیـه شـود‪ .‬پـس آد ‌مهـا بـا ایـن همـه‬
‫ریز‌همیــزه قهرمــان هــم حریــف ایــن همــه‬     ‫پلاسـتیک کـه تولیـد کرد‌هانـد چـکار کننـد؟ شـاید‬
‫پلاسـتیک نم ‌یشـوند‪ .‬یـک راه جدیـد و جالـب‬      ‫بگوییـد دفنشـانکننـد امـا دفـن کـردن‪۳۰۰‬میلیون‬
‫کـه خیلـی هـم پیچیـده نیسـت‪ ،‬درسـ ‌تکردن‬       ‫تُــن پلاســتیک چطــور امــکان دارد‪ .‬م ‌یدانیــد ایــن‬
‫آجـر از پلاسـتیک اسـت! بلـه آجرهـای پلاسـتیکی!‬    ‫عـدد چقـدر بـزرگ اسـت؟ وزن یـک هـزار و ‪200‬‬
‫پیـش از اینکـه بفهمیـم چطـور چنیـن چیـزی ممکن‬    ‫آســما ‌نخراش ‪ ۵۰‬طبقــه م ‌یشــود ‪۳۰۰‬میلیــون‬
‫اسـت کمـی فکـر کنیـد‪ .‬بـه نظرتـان چطـور م ‌یشـود‬   ‫تـن! تـازه انسـا ‌نها فقـط در عـرض یـک سـال ایـن‬
‫آجرهــای پلاســتیکی درســت کــرد؟ حتمــاً تــوی‬   ‫همـه پلاسـتیک تولیـد م ‌یکننـد‪ .‬سـوزاندن یـا دفـن‬
‫ذهنتـان لگوهـای بـزرگ و رنگـی پلاسـتیکی م ‌یآید‪.‬‬   ‫کـردن ایـن همـه پلاسـتیک ممکـن نیسـت و خیلـی‬
‫امـا اگـر بخواهیـم از پلاسـتی ‌کهای دورانداخته شـده‬ ‫از دانشـمندان تـاش م ‌یکننـد راهـی بـرای تجزیـه‬

      ‫ایـن آجرهـا را درسـت کنیـم‪ ،‬چطـور؟‬             ‫کـردن پلاسـتی ‌کها پیـدا کننـد‪.‬‬

                                                       ‫شماره اول‪6‬‬

                                                       ‫‪ 5‬تیـــر‬
                                                       ‫‪1400‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11