Page 7 - شماره اول قاصدک
P. 7

‫شماره اول ‪7‬‬                        ‫اکوبریک چیست؟‬
    ‫‪ 5‬تیـــر‬
    ‫‪1400‬‬                                 ‫آجرهـای سـازگار بـا محیـط زیسـت یـا‬
                                       ‫اکـو بریـک (‪ )Eco Brick‬همـان بطر ‌یهای‬
                                       ‫آب معدنــی یــا نوشــاب ‌ه خودمــان هســتند‬
                                      ‫کـه بـا کلـی پلاسـتیک و نایلـون دیگـر پـر‬
                                    ‫شـد‌هاند‪ ،‬بـه همیـن راحتـی! ایـن بطر ‌یها پـس از‬
                                   ‫اینکـه بـا کلـی پلاسـتیک دیگر پـر شـدند مثل یک‬
                                  ‫آجـر واقعـی سـنگین و محکـم م ‌یشـوند و م ‌یتـوان‬
                                 ‫از آ ‌نهــا بــرای ســاختن خانــه‪ ،‬زمی ‌نبــازی یــا هــر‬
                                ‫سـاختمان دیگـری اسـتفاده کـرد‪ .‬ایـن بطر ‌یهـا کـه حـالا‬
                              ‫تبدیـل بـه آجـر شـد‌هاند‪ ،‬چـون تجزیـه نم ‌یشـوند م ‌یتواننـد‬
                            ‫بـرای سـا ‌لهای سـال یـک خانـه محکم باشـند‪ .‬تـازه سـاختن این‬
                           ‫خان ‌ههـا خیلـی ارزان اسـت چـون آجرهای مـا مجانی هسـتند و آ ‌نقدر‬
         ‫محکـم و بـادوام هسـتند کـه م ‌یتواننـد یـک خانـه دائمـی بـرای یـک خانـواده باشـند‪ .‬مـردم قـاره آفریقـا بـا‬
         ‫ایـن آجرهـا مدرسـه‪ ،‬بـاغ یا سـروی ‌س بهداشـتی عمومـی سـاخت ‌هاند‪ .‬کشـور پیشـرفت ‌های مثل انگلیـس هم با‬
         ‫ایـن آجرهـا بـرای بچ ‌ههـا زمیـن بـازی درسـت کـرده اسـت‪ .‬البتـه مـردم کشـور مـا هم مثـل بقیه کشـورها‪،‬‬
         ‫بـا صبـر و حوصلـه شـروع بـه درسـت کـردن ایـن آجرهـا کرد‌هاند تـا هم اسـتفاده مفیـدی از پلاسـتی ‌کهای‬
                  ‫دورریختنـی کـرده باشـند و هـم بتواننـد خان ‌ههـای ارزانـی در مناطـق محـروم بسـازند‪.‬‬

         ‫نویسنده‪ :‬ثنا مجید نیا‬ ‫ماچهکارکنیم؟‬

         ‫راسـتی‪ ،‬ایـن ایـده بسـیار سـاده و ک ‌مهزینـه اسـت و ر‌ا ‌هحـل بسـیار خوبـی اسـت کـه هـم از دسـت‬
         ‫کلـی زبالـه پلاسـتیکی راحـت شـویم و هـم خانـ ‌ه‪ ،‬پـارک‪ ،‬گلـدان یـا وسـایل دیگـر‪ ،‬آن هم بـا هزینه‬
         ‫خیلـی کـم بسـازیم‪ .‬امـا ایـن را ‌هحـل بـه تنهایـی نم ‌یتوانـد از پـس تمـام ‪۳۰۰‬میلیـون تُن پلاسـتیکی‬
         ‫کـه در یـک سـال در کل جهـان تولیـد م ‌یشـود برآیـد‪ .‬پـس مـن و تـو بایـد چـه کارهایـی انجـام‬
         ‫دهیـم تـا بـه کـر ‌ه زمیـن زیبایمـان و اقیانو ‌سهـا کمـک کنیـم کـه کمتـر آلـوده شـوند؟ در ایـن باره‬

                                                ‫کمـی فکـر کنید ‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12