Page 11 - شماره دوم قاصدک
P. 11

‫شماره دوم ‪11‬‬    ‫پِـگ اسـت‪ ،‬گاز م ‌یگیرنـد‪ ،‬تمـام بدنـش را‬                 ‫«نیمـه ابـری» از آن پویانمای ‌یهـای کوتاهـی اسـت کـه‬
     ‫‪ 12‬تیـــر‬ ‫پــر از تیــغ م ‌یکننــد و حتــی بــه او شــوک‬              ‫بــا دیدنــش آرزو م ‌یکنیــد کاش بــه جــای‪ ۶‬دقیقــه‪،‬‬
     ‫‪1400‬‬    ‫برقــی م ‌یدهنــد! یــک روز ل ‌کلــک کــه‬                 ‫‪ ۶۰‬دقیقـهبـود!ایـنپویانمایـیتولیـدشـرکتدیزنی‬
          ‫از تمام این دردسـرها خسـته شـده سـراغ‬                   ‫اسـت‪ ،‬سـال‪ ۲۰۰۹‬تولیـد شـده و کارگردانـش آقـای‬
          ‫یکـیازابرهـایسـفیدیمـ ‌یرودکهفقط‬
          ‫بچ ‌ههــای بانمــک و نانــازی را تحویــل‬                                 ‫پیترســون است‪.‬‬
          ‫م ‌یدهنـد‪.‬ابرخاکسـتریکهبدجـورازکار‬                    ‫ایـن انیمیشـن‪ ،‬داسـتان ابرهـای تپ ‌لمپـل و بامـز‌های‬
          ‫دوسـت صمیمـ ‌یاش عصبانـی شـده شـروع م ‌یکند به‬              ‫اسـتکـهوظیفـهدارنـدبچ ‌ههـایحیواناتمختلـفرا‬
          ‫زدنرعـدوبر ‌قهـایبلنـدوترسـناکووقتیم ‌یبیند‬                ‫بــه ل ‌کل ‌کهــا بدهنــد تــا ل ‌کل ‌کهــا بچ ‌ههــا را بــه‬
          ‫ل ‌کلـک یـک بسـته ن ‌ینـی از آن ابـر سـفید تحویـل‬             ‫خانواد‌ههایشـانتحویـلدهنـد‪.‬امـامیـانهمـ ‌هابرهاو‬
          ‫گرفتـه‪،‬آ ‌نقـدردلـشم ‌‌یشـکندکـ ‌هها ‌یهـایگریـه‬             ‫ل ‌کل ‌کهـا دو دوسـت هسـتند کـه کمـی متفاو ‌تتـر‬
                                               ‫از بقی ‌هانـد‪.‬ابـربرنامـهمـایـکابـرخاکسـتریوتنهـا‬
                              ‫م ‌یکنــد‪.‬‬             ‫بــه نــام گاس اســت کــه بــه جــای جوجــه کوچولــو‬
          ‫بـه نظـر شـما پـگ یعنـی ل ‌کلـک تـوی بسـت ‌هبندی‬             ‫و گرب ‌ههــای نازنــازی و بچ ‌ههــای دوس ‌تداشــتنی‪،‬‬
          ‫چـه چیـزی دارد؟ یـک بچـه یـا شـاید یـک وسـیله؟‬              ‫وظیفــه دارد بچ ‌ههــای حیواناتــی را بــه دوســت‬
          ‫شـما هـم همـراه مامـان و بابـا ایـن پویانمایـی کوتـاه و‬          ‫ل ‌کلکـش تحویـل بدهـد کـه کمـی دردسـر سـازند!‬
          ‫دوس ‌تداشـتنی را نـگاه کنیـد تا ببینیـد این دوسـ ‌تها‬           ‫یـکتمسـاحکوچولـوباکلـیدنـدانتیـز‪،‬جوج ‌هتیغی‬
                                               ‫بـاکلـیتیـغوبچـهکوسـ ‌هماه ‌یهاکـهبایـدبـهدسـت‬
                ‫بـاز هـم بـا هـم دوسـت م ‌یماننـد یـا نـه؟‬           ‫خانواد‌هه‌ایشـان برسـند‪ .‬امـا رسـاندن ایـن بچ ‌ههـای‬
                                               ‫پردردسـرکارل ‌کلـکبیچـار‌هراخیلـیسـختکرده‬
                                    ‫نویسنده‪ :‬ثنا مجیدنیا‬
                                                                    ‫اسـت‪.‬‬
                                               ‫ایـن کوچولوهـای پردردسـر ل ‌کلـک را کـه اسـمش‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16