Page 12 - شماره دوم قاصدک
P. 12

‫پسریکهعاشقخرابکردناست‬
                      ‫ریاضیوعلومرادوستدارد‬
 ‫ارشااـمسـیخطیرلرمتنـ‪.‬بحجییمـهدــوندمسدمـرعظللاتقو‌سـدماهیهـرـااددب‪.‬اـنرخهدکـلروویاادشـضسشی‌سبمـوه‌ایوعبلگمـاوورایپمـتـبمیددـتارشقمـترکیشـربباــراًازدزهههـمیورهمدرعر‌یولبکازقنجمـندـ‪.‬هسوـدایرردرد‪.‬زنایمدریا‌گردـمویچحمرم‌ـیخکد‌هنوسدر‪.‬ـزوداررشیو‌سمهدا‌وییـکچنـرشخد‪‌.‬هبهـسمهـبخواازورییب‬

‫تــکرـکسـمـهــتادلرـهدگوجنییلااذوسسهــرنــابـ‌بهااــیهبش بفبکــلرـاواهدنزـسفـیـررووگباقتدسیوـبـــــراارکیه‬   ‫اوعاشقخرابکردنبود!‬                                                                              ‫شماره دوم‪12‬‬

                                                      ‫دراافشسزــشـــاسهـتخـراتتمهداوـ‌نارچآدیآهی‌ناگنمهرـاکسحبرلـلنـاـ‌هاورلفدشگسـه‪.‬بـتاای‪.‬م بـنعچااعیفدشدزررــهساـیشـقتیداخرـد‪.‬ـپینرـاــجبک‬                     ‫‪ 12‬تیـــر‬
                                                             ‫از آن همیشــه دوســت‬                                                                       ‫‪1400‬‬

‫داشـتمثل ًاماشـین‬
‫یــا تانــک یــا روبــات‬

   ‫بســازد‪.‬‬

‫عکاس‪:‬پیمانحمید ‌یپور‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16