Page 16 - شماره دوم قاصدک
P. 16

‫درختیپرازشکوف ‌ههایپلیس ‌های‬                                ‫ضمیمه کودک روزنامه قدس‬
                                               ‫مدیرمسئول‪ :‬علی یعقوبی‬
                  ‫آموزش ‪ :‬طاهره عرفانی‬
                                                 ‫سردبیر مجلات و ضمائم‪ :‬سیدمحسن اسدی‬
                            ‫وسایلموردنیاز‪:‬‬                ‫دبیر قاصدک‪ :‬عباسعلی سپاهی یونسی‬
           ‫جعبهخالی‪،‬کاغذهایرنگییاکاغذکادو‪،‬چسب‪،‬قیچی‬                       ‫تصویر سازی جلد‪ :‬افسانه مهدیان فر‬

‫شــما بــا خرد‌ههــای کاغــذ رنگــی و یــا ‪۱‬‬                        ‫نشانی‪ :‬مشهد‪ ،‬بلوار سجاد‪ ،‬نبش سجاد ‪1‬‬
                    ‫جعب ‌ههــای خالــی چــه کار م ‌یکنیــد؟ کنــار‬     ‫تلفن‪)051( 37662587 :‬‬
                    ‫م ‌یگذاریــد و یــا دور م ‌یاندازیــد‪ .‬دوســت‬       ‫پیامک‪30004567 :‬‬
                    ‫داریـدبـاآ ‌نهـا یکدرختپلیسـ ‌هایدرسـت‬
                    ‫کنیـد؟ ابتـدا کاغ ‌ذهـای رنگـی در انداز‌ههـای‬         ‫صندوق پستی‪ 577 :‬ـ ‪91735‬‬

‫‪10‬در ‪ 15‬ســانت ‌‌یمتر بــرش دهیــد‪ .‬حــالا ‪2‬‬                        ‫شماره دوم‪16‬‬
                    ‫شـروع کنیـد بـه پلیسـه کـردن‪ .‬ابتـدا باریـک‬
                    ‫تـا کنید‪ ،‬بـه همـان انـدازه برگردانیـد روی آن‬    ‫‪ 12‬تیـــر‬
                    ‫تـا کنیـد‪ ،‬همیـن کار را تکـرار کنیـد‪ ،‬تـا کاغـذ‬   ‫‪1400‬‬
         ‫شـما کامـا تـا شـود‪ .‬حـالا کاغـذ تـا شـده را از ‪6‬‬

‫وسـط تـا کنیـد‪ ،‬دو طـرف وسـط آن را بـه هـم ‪3‬‬

                         ‫بچســبانید م ‌یشــود گل پلیســ ‌های‪.‬‬
                    ‫حــالا گ ‌لهــا را بــا رن ‌گهــای مختلــف آمــاده‬
                    ‫کنیــد‪ .‬جعبــه را بــاز کنیــد‪ ،‬اضاف ‌ههــای آن را‬

‫قیچـی کنیـ ‌‌د‪ ،‬قسـمت پاییـن آن را سـبز کنید ‪4‬‬
                    ‫و یـا کاغـذ سـبز بچسـبانید‪ .‬درختی بـا ماژیک‬
                    ‫روی آن بکشـید‪ ،‬گ ‌لهـای پلیسـ ‌های آمـاده را‬
         ‫لاب ‌هلای درخت بچسـبانید‪ .‬اگر دوسـت داشتید ‪7‬‬
                    ‫وسـط گ ‌لهـا دایر‌ههـای رنگی بچسـبانید‪ .‬حالا‬

‫درختـی پـر از شـکوف ‌ههای پلیسـ ‌های داریـد‪5 .‬‬
   11   12   13   14   15   16