Page 2 - شماره دوم قاصدک
P. 2

‫بهیاطـریاماـارــکیـریواــوانـنریگ‌ننوقدهسرییباهبـنبـیـــــس‌ههوامـاــشرهـتـتنوامزاـونا	رنال‪5‬رررد‪1‬اخقوسد‪.‬توسیییـیفافـمهبادرناخگـی‪/‬ررـاسه‌ایراپـن‪6‬ـرر ُهبـکا‌ـشژیگـیکامسرو‪،‬ـهسئشااویهیـتغیـونــاهــسنـاوک‪5‬ـیدحرـ‌شتز‪.‬ب‪8‬هسی	کهوـحلـ‪8‬مـووـبــیات‪1‬ووی‪.‬اندـا‌ییو‪.‬منامـکومکاخاـ	سـننـمنــاتسـ‌ـینناـیترقِتوـاپعنقدهوـِا‪.‬ایرـ‌ـگاانهناندسهواکللرــیاب‪،‬رســـــدشتکدــیآیـناهبورننددنـروخنــام‪،‬داـننمدهی َرگ‪.‬دامـسگـ‌‌یهـزرـگ‌ییابرهایــیـشسکسز‪،‬ماــدـبـــرـونپگادو‪،‬یهیردازا‪.‬ا‪،‬رویشزدـکهآکـااپشـ‌‌وا‌بنـیزارـآکاهوهرسوکنـزـــحادـمات‪.‬فیهیاجیرااـکوویرهدداباـداجنرـبـاـرش‪،‬مــــرماــااووـثوودهاشایـیزهدـافکتد‪.‬ـیرکِ‪.‬زلنـدـفـیسیتیگودـهــر ِیمابکیررانـیدــزـن‪.‬ـبدسگییسـیم‪6‬رآهـ‪.‬اییمپارـتزـافـازژممدتیارراس‪،‬ورکریگئـوداپــیتیبزررـیـومـمسیرهیاــمرهـهشتـنبباباـرتــودماـباـ‪5‬ونیه‌عوسـفمبـچام‪8‬سیقوـههی‪8‬طمفتثـشــقـی‪۹‬ـ‪1‬ـییملاشـتبدـورسـیکهـآداـتایبمـلـسبمیـ‌هـاــیاورزدی‪،‬گ‬                                                                                  ‫شماره دوم‪2‬‬
                    ‫نویسنده‪ :‬مهدی مرادی‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫‪ 12‬تیـــر‬
            ‫یـــــا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪1400‬‬

‫ابممآگجشسهحمنـت‌‌ـییذـــیاسگسسشـگدفرـــلاهم‪،‬ناـتدلاتفزم‪،‬وهنتحزـ‪،‬سوز‌دزفیدسم‪..‬مجــخـکداینـانـسههـزـوتبـبـمفندـگندرکدوا‌ر‪.‬ییلردراحبشرسشاجرـنزــِِـزنیـنیـسخهجـبواـــییناممـگ‪.‬ـدـیسمـاشه‪.‬تـدلنی‪،‬بشرگدزنــفمگختسخای!ـلریــبجــهک‌د‪2‬تازم‌گسهنت‪1‬هیســـهــمتدیرکااایــایـورا‌ـمیرِجیرمدردلاج‌یز‌هیکایهنرجوـگـبدندگیگ‪.‬یــیریلدا؛ـ‪!.‬هـگـگجبــرنوـزقیـلادر‪،‬مر‪.‬تبایـگدـآیـکییـرمیلاهنسببدکـــ‌ییویجمنکهمنمـنژهآــجدگـااـنننراـوکلاددد‪.‬کها‪.‬مگهارامنسزسـج‌ـیلفاـلخیـهکیمنـنتردـ‌ژـن‪‌.‬ویررهردانگیـخواکــیهاـمتیگمویکبـحیهدشامرانـشسـهــنوگـسـتدبیـترکــانبرمنحلونلزدعدگادسـژرفمی‪4‬کـبسوتدــدیـــ‪8،‬ـراـرجیهرکنهخنچبـهتتاــ!ادهـجـشبـسگکاجـهچزـتنرـجایرامنـــلناـجهی‌ـدنور‌گریـجامترارنا‌گگهنشالـکنیبخـرـنـاــ‌لـلگیههددجونوههمرنمگدـلوشـحــایررچخـاافبررهتگقـا‪،‬مگمک‪2‬بعه‌متلوـملاجظ‪1‬ـن‌یکهـنــمتدــسـاـشجـییــتاهـرنبـگهانیککرگاراریزتننلم‪.‬یبـیشخ‪‌1‬تـالدگفـنـ‌یود‪0‬هرم!ر‪.‬رهدـکتف‪.‬تد‪.3‬خااونـانرکن‪1‬چش‪4‬یـیذـنب‌کتـات‪9‬ـعغتی‪.‬نسهددـااـ‪.‬ـهـــددسکل‪.‬ارـدکا‌تبدناتتـدی!هخهینارـلیارااینلگسزبنـآجـسذمعـدزـیرشلاایگنتـدغمــ‌‪.‬نــراهدیی‌‪.‬هوااماایکوهـییاـرزلد‬

                                  ‫درخبرهـام ‌یشـنویمکـهجنگ ‌لهـاآتـشگرفتـهانـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7