Page 6 - شماره دوم قاصدک
P. 6

‫وقت کمکبمهحیطزیست‬

‫شـده یـا چیـزی کـه م ‌یخواهیـم دور بیندازیـم یـک‬      ‫هــر کــدام از مــا وظیفــه داریــم بــا کارهایــی کــه‬ ‫شماره دوم‪6‬‬
‫وســیله جدیــد درســت کنیــم‪ .‬فکــر م ‌یکنیــد چــرا‬    ‫م ‌یکنیــم؛ کمــک کنیــم تــا محیــط زیســت ســالمی‬
‫ایـن کار آ ‌نقـدر مهـم اسـت؟ بـه دو علـت؛ اول اینکـه‬    ‫داشـته باشـیم حتـی مـا بچ ‌ههـا‪ .‬حتمـاً م ‌یپرسـید مـا‬  ‫‪ 12‬تیـــر‬
‫بـه جـای دور انداختـن قوطـی یـا جعبـه یـا هـر چیـز‬     ‫چـه کمکـی م ‌یتوانیم بـه محیط زیسـت بکنیـم؟ الان‬     ‫‪1400‬‬
‫دیگـری و تولیـد زباله‪ ،‬از آن اسـتفاده مفیـدی کرد ‌هایم‬
‫و یـک زبالـه کمتـر تولیـد کرد‌هایـم دوم آنکـه دیگـر‬                   ‫برایتــان م ‌یگویــم‪.‬‬
‫مجبـور نیسـتیم وسـیله جدیـد بخریـم‪ .‬مثـاً اگـر پدر‬     ‫تـا بـه حـال شـده از جعب ‌‌ههـای دسـتمال کاغـذی بـه‬
‫یـا مادرمـان بـا اسـتفاده از لاسـتی ‌کهای ماشـین یـک‬    ‫جـای خانـه عروسـ ‌کها اسـتفاده کـرده باشـید؟ یـا با‬
‫صندلـی جدیـد و زیبـا بسـازند دیگـر نیـاز بـه خریـد‬     ‫اسـتفاده از جعبـه خمیردنـدان یـک اتوبوس درسـت‬
                              ‫کـرده باشـید؟ شـاید هـم پیـش آمـده باشـد کـه از‬
        ‫یـک صندلـی و پـول دادن نیسـت‪.‬‬       ‫بطر ‌یهــای پلاســتیکی یــا ســر فلــزی ظر ‌فهــای‬
‫همــه‌مــا در کتا ‌بهــای مدرســه یــا از تلویزیــون یــا‬ ‫شیشـ ‌های یـک اسـباب بـازی خلاقانـه درسـت کـرده‬
‫صحب ‌تهـایمامـانوبابـاکلمـ ‌هبازیافتراشـنید‌هایم‪.‬‬     ‫باشـید‪ .‬اگـر ایـن طـور باشـد و از وسـایل دورریختنی‬
‫وقـت آن اسـت کـه کمـی فکـر کنیـم‪ .‬بـه نظرتـان‬       ‫یــک چیــز جدیــد ســاخته باشــید‪ ،‬یعنــی یــک کار‬
                              ‫خیلــی مهــم انجــام داد‌هایــد و آن عمــل «دوبــاره‬
   ‫بازیافـت چـه فرقـی بـا اسـتفاده دوبـاره دارد؟‬
                                          ‫اسـتفاده کـردن» اسـت‪.‬‬
                              ‫اسـتفاده دوبـاره یعنـی آنکـه از یک وسـیله کـه خراب‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11