Page 4 - شماره سوم قاصدک
P. 4

‫‪ 25‬تیر‬                            ‫شماره سوم‪4‬‬

  ‫رولد آموندسن و سفر به قطب‬                            ‫‪ 19‬تیـــر‬
                                          ‫‪1400‬‬
‫رولـد آموندسـن یـک کاشـف نروژی‬
‫بـود‪ .‬او یکـی از مه ‌متریـن افـراد در‬
‫تاریـخ اکتشـاف قطـب شـمال و قطب‬
‫جنـوب اسـت و اولیـن کسـی بـود که‬

      ‫بـه قطب جنـوب رسـید‪.‬‬
‫رولــد آموندســن‪ ،‬پســر یــک‬
‫دریانــورد بــود و دوســت داشــت راه‬

      ‫پــدرش را ادامــه دهــد‪.‬‬
‫در ‪25‬ســالگی‪ ،‬آموندســن اولیــن ســفر‬
‫خـودش را بـه قطـب جنـوب انجـام داد و‬
‫بعـد بـا كشـتی بـه اقیانـوس منجمدشـمالی‬
‫رفـت‪ .‬در سـال ‪ 1905‬او و همراهانـش اولیـن‬
‫آد ‌مهایـی بودنـد کـه از راه گـذرگاه شـما ‌لغربی‬
‫از اقیانـوس اطلـس بـه اقیانـوس آرام رفتنـد‪ 6 .‬سـال‬

              ‫بعـدش هـم او بـا چهـار مـرد‪،‬‬
                ‫‪ 52‬سـگ و چهـار سـورتمه بـه راه افتـاد و بـه قطـب‬
                                  ‫جنـوب رسـید‪.‬‬
                   ‫بعدهــا‪ ،‬آموندســن بــا دو همــراه خــود بــا‬
                    ‫هواپیمـا بـر فـراز قطـب شـمال پـرواز كـرد‪.‬‬
                    ‫آموندســن در نزدیکــی یــک جزیــره در‬
                    ‫قطــب شــمال در ‪56‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9