Page 5 - شماره سوم قاصدک
P. 5

‫‪ 21‬تیـــر‬

                                           ‫یک روز بدون پلاستیک‬

‫شمارهسوم ‪5‬‬    ‫نویسنده‪ :‬آرش امیدوار‬      ‫پلاســتیک مــاد‌های اســت کــه در طبیعــت وجــود نــدارد و‬
    ‫‪ 19‬تیـــر‬                  ‫انسـا ‌نها آن را درسـت کرد‌هانـد‪ .‬دانشـمندی بـه اسـم جـان‬
    ‫‪1400‬‬                     ‫وسـل ‌یهایت در سـال‪ ،1869‬نخسـتین پلاسـتیک را ساخت‪.‬‬
                           ‫بیشــتر پلاســتی ‌کها مقــاوم‪ ،‬بــادوام و ســبک هســتند‪.‬‬
                           ‫آ ‌نهـا در برابـر آب‪ ،‬گرمـا‪ ،‬مـواد شـیمیایی و بـرق مقاومت‬
                           ‫م ‌یکننـد‪ .‬هـر چنـد پلاسـتیک یـک مـاد‌ه مفیـد اسـت امـا‬
                           ‫مشــکلات زیــادی بــرای محیــط زیســت درســت کــرده‬
                           ‫و ســا ‌لها طــول م ‌یکشــد تــا وســایل پلاســتیکی تجزیــه‬
                           ‫شـوند‪ .‬زبال ‌ههـای پلاسـتیکی دردسرسـازند و بـه طبیعـت‬
                          ‫برنم ‌یگردنـد‪ .‬آ ‌نهـا را نبایـد سـوزاند‪ ،‬سـوزاندن پلاسـتیک‬
                          ‫باعـث تولیـد یـک گاز خطرنـاک شـده و ایـن گاز ِخطرنـاک‬
                                          ‫باعــث ســرطان م ‌یشــود‪.‬‬

                       ‫‪ 21‬تیرمــاه‌«رو ِز بــدون پلاســتیک» نا ‌مگــذاری شــده اســت‪.‬‬
                    ‫دوســتدارا ِن محیــط زیســت در ایــن روز ســعی م ‌یکننــد از نایلکــس و‬

                                  ‫کیســ ‌ههای پلاســتیکی اســتفاده نکننــد‪.‬‬

                            ‫‪22‬تیـــر‬

         ‫فنـاوری اطلاعـات یـا ‪ IT‬بـه کمـک‬      ‫تولد خوارزمی؛‬
         ‫وســایلی مثــل رایانــه‪ ،‬اینترنــت و‬ ‫روز فناوری‌ اطلاعات‬

         ‫تلف ‌نهمـراهکمـکم ‌یکنـدتـاکارهـازودتـر‪،‬آسـا ‌نترودقی ‌قتـر‬

         ‫انجـامشـوند‪.‬وقتـیبایـکاپلیکیشـن‪،‬ناهـارسـفارشم ‌یدهیم‬

         ‫یــا کتــاب م ‌یخریــم‪ ،‬از فناور ‌یاطلاعــات اســتفاده م ‌یکنیــم‪.‬‬

         ‫روز فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در ایـران بـه نـام خوارزمـی‪،‬‬

         ‫دانشـمند ایرانـی مسـلمان نا ‌مگـذاری شـده اسـت‪ .‬خوارزمـی‪،‬‬

         ‫ریاضیـدان‪ ،‬ستار‌هشـناس‪ ،‬فیلسـوف‪ ،‬جغرافیـدان و تاری ‌خنـگار‬

         ‫بـود‪.‬بـهخوارزمـی«پد ِرجبـر»م ‌یگویند‪.‬جبـریکیازرشـت ‌ههای‬

         ‫ریاضـیاسـت‪.‬یـکپژوهشـگرفرانسـویدربـارهخوارزمیگفته‬

         ‫اسـت‪« :‬خوارزمـی‪ ،‬معلـم واقعـی ملـل اروپایـی جدیـد در علـم جبـر‬

                            ‫بـود‌ه اسـت»‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10