Page 6 - شماره سوم قاصدک
P. 6

‫یکگازبهظر ‌فتانبزنید!‬                       ‫فکــرش را بکــن بعــد از تمــام‬    ‫شماره سوم‪6‬‬
                                     ‫شــدن غذایــت‪ ،‬مامــان یــا بابــا‬
‫بـرای سـاختن ایـن ظر ‌فهـا دانشـمندان تحقیقـات‬              ‫بگویــد‪« :‬یــادت نــره ظــرف‬      ‫‪ 19‬تیـــر‬
     ‫زیـادی انجـام داد‌هانـد‪ ،‬م ‌یدانیـد چـرا؟!‬          ‫غـذات رو هـم بخـوری‪ ،‬ای ‌ندفعه‬     ‫‪1400‬‬
                                    ‫همـون طعمیه کـه دوسـت داری‪...‬‬
‫حتمـاً م ‌یدانیـد ظر ‌فهـای پلاسـتیکی هـر قـدر هـم‬
‫نـازک بـه نظـر برسـند‪ ،‬دسـ ‌تکم‪ ۱۰۰‬تا‪ ۴۰۰‬سـال‬                        ‫آلبالویــی!»‬
‫طــول م ‌یکشــد تــا تجزیــه شــوند‪ .‬امــا ظر ‌فهــای‬         ‫خـب شـاید تـا چنـد وقـت آینـده‬
‫خوراکـی دوسـت طبیعـت هسـتند‪ .‬م ‌یتوانیـد ایـن‬             ‫ایـن حـرف عـادی شـود! ظر ‌فهای‬
‫ظر ‌فهـا را بخوریـد امـا اگـر مـز‌ه کیـک یـا میـوه را‬         ‫خوردنـی آ ‌نقدرهـا هـم کـه عجیب‬
‫بـه آ ‌نهـا ترجیـح دادید اشـکالی نـدارد ایـن ظر ‌فها‬         ‫بـه نظـر م ‌یرسـند عجیـب نیسـتند!‬
‫خیلـی زود بـه طبیعـت برم ‌یگردنـد‪ ،‬یعنـی اگـر بـه‬          ‫امـا بـه نظرتـان ایـن ظر ‌فهـا را از چه‬
‫گـردش رفتـه باشـیم و یـک ظـرف قابـل خـوردن‬             ‫چیـزی م ‌یسـازند کـه م ‌یشـود آ ‌نهـا‬
‫از دســتمان بیفتــد و در طبیعــت جــا بمانــد‪ ،‬ظــرف‬  ‫را نـوش جـان کـرد و مه ‌متـر از همـه‪ ،‬ایـن ظر ‌فهـا‬
‫خوردنـی خیلـی زود یعنـی پـس از یـک هفتـه کامـاً‬    ‫چطـور م ‌یتواننـد بـه محیـط زیسـتمان کمـک کنند؟‬
                            ‫ظر ‌فهــای خوردنــی نــه از ســرامیک ســاخته‬
   ‫تجزیــه م ‌یشــود و بــه طبیعــت برم ‌یگــردد‪.‬‬  ‫شـد‌هاند و نـه از سـفال‪ .‬ایـن ظر ‌فهـا چیـزی شـبیه‬
                            ‫ظر ‌فهـای یکبـار مصـرف کاغـذی هسـتند بـا ایـن‬
                            ‫تفـاوت کـه جنسشـان از مـواد خوراکی مثل نشاسـته‬
                            ‫اسـت‪ .‬نشاسـته را بـا مـواد دیگـری قاطـی م ‌یکننـد‬
                            ‫تـا سـفت و محکـم شـود‪ .‬بـرای اینکـه ایـن ظر ‌فهـا‬
                            ‫طعـم خوبـی داشـته باشـند به آ ‌نهـا طع ‌مهـای خوبی‬
                            ‫مثـل میـو‌های یـا طعـم قهـوه هـم اضافـه م ‌یکننـد‪ .‬از‬
                            ‫ایــن مــاده همــه نــوع ظرفــی تولیــد م ‌یشــود مثــل‬
                            ‫بشــقا ‌بهای خوردنــی‪ ،‬لیوا ‌نهــای خوردنــی و یــا‬

                                     ‫قاشــق و چنگا ‌لهــای خوردنــی‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11