Page 8 - شماره سوم قاصدک
P. 8

‫با دوچرخه دو ‌ر دنیا را بچرخیم‬        ‫پایتـراونیراربکگـاذاربید‬

‫شـاید ایـن سـوال برایتـان عجیـب باشـد و بگوییـد‬    ‫تابسـتان تنـد و تنـد رکاب زد و بـه ما رسـید! یعنی‬    ‫شماره سوم‪8‬‬
‫خــب معلــوم اســت امــا نــه‪ ،‬دســت نگــه داریــد!‬  ‫یـک لحظـه فکـر کـردم تابسـتان دوچرخ ‌هسـوار‬
‫دوچرخــه یــک وســیله خیلــی جالــب اســت‪.‬‬      ‫اســت‪ .‬فکــر کنیــد اگــر هــر فصــل یــک‬        ‫‪ 19‬تیـــر‬
‫بعض ‌یهــا بــرای تفریــح و ســرگرمی ســوار آن‬    ‫دوچرخ ‌هســوار بــود چــه م ‌یشــد؟ راســتی شــما‬    ‫‪1400‬‬
‫م ‌یشــوند‪ ،‬بعض ‌یهــا بــرای شــرکت در مســابقات‬
‫دوچرخ ‌هسـواری کـه چنـد نـوع اسـت‪ ،‬بعض ‌یهـا از‬          ‫هــم دوچرخ ‌هســواری م ‌یکنیــد؟‬
‫دوچرخـه بـرای رفتـن مثـاً به محـل کار خودشـان‬     ‫اصـاً دوسـت دارید بـا دوچرخه و دوچرخ ‌هسـواری‬
‫اســتفاده م ‌یکننــد‪ .‬حتــی بعض ‌یهــا بــا دوچرخــه‬ ‫بیشـتر آشـنا شـوید؟ اگـر جـواب شـما بلـه اسـت‬
‫دنیـا را م ‌یگردنـد! بلـه مثـل محمـد تاجـران کـه‬   ‫از جـای خودتـان تـا تمـام شـدن ایـن مطلـب تکان‬
‫یــک دوچرخ ‌هســوار معــروف مشــهدی اســت و‬
‫تـا حـالا بیـش از ‪ 60‬هـزار کیلومتـر بـا دوچرخـه‬                       ‫نخورید‪.‬‬
‫سـفر کـرده اسـت‪ .‬او بـا دوچرخـه بـه ‪ 52‬کشـور‬
‫جهـان رفتـه اسـت‪ .‬او جهانگرد‪ ،‬سـفیر صلـح‪ ،‬فعال‬              ‫از آن قدیم قدی ‌مها‬
‫محیـط زیسـت ایرانـی و بنیا ‌نگـذار انجمـن «مـا به‬
‫درختـان نیازمندیـم» اسـت و م ‌یخواهـد بـه مـردم‬    ‫خــب اول برایتــان بگویــم کــه آد ‌مهــا از کــی بــه‬
‫دنیــا بگویــد کــه بایــد مواظــب درختــان باشــند‪.‬‬ ‫ایـن فکـر افتادنـد کـه بـرای خودشـان دوچرخـه‬
‫راســتی محمــد تاجــران در تیرمــاه ‪ 1355‬متولــد‬   ‫درسـت کننـد؟ فکـر م ‌یکنیـد از چنـد سـال پیش؛‬
‫شــده و خــوب اســت تولــد ایــن دوچرخ ‌هســوار‬    ‫‪ 20‬سـال‪ 50 ،‬سـال یـا اصـاً از حـدود ‪ 200‬سـال‬
                           ‫پیـش؟ بلـه همیـن آخـری درسـت اسـت‪ ،‬امـا اگر‬
       ‫معـروف را بـه او تبریـک بگوییـم‪.‬‬     ‫منظــور از دوچرخــه‪ ،‬همیــن دوچرخ ‌ههایــی کــه‬
                           ‫الان ســوار م ‌یشــویم باشــد‪ ،‬از حــدود ‪ 130‬ســال‬
                           ‫قبــل کــه کارخان ‌ههــای دوچرخ ‌هســازی راه افتــاد‬
                           ‫دوچرخ ‌ههـای امـروزی درسـت شـدند‪ .‬فکـر کنید‬
                           ‫زمانـی بـه دوچرخ ‌ههـا کـه البتـه اصـاً‬
                           ‫بـه دوچرخـه الان شـبیه نبودنـد‬

                            ‫اسـب مخروطـی م ‌یگفتنـد!‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13