Page 9 - شماره سوم قاصدک
P. 9

‫شمارهسوم ‪9‬‬    ‫درسـت دوچرخـ ‌ه سـوار بشـویم! م ‌یپرسـید یعنی‬       ‫دوچرخ ‌هسواری چه فاید ‌های دارد؟‬
    ‫‪ 19‬تیـــر‬ ‫چـه؟ یعنـی اینکـه بدانیـم دوچرخـه همـان قـدر‬
    ‫‪1400‬‬    ‫کــه یــک وســیله خــوب و مفیــد اســت‪ ،‬همــان‬    ‫دوچرخ ‌هســواری م ‌یتوانــد بــه ســامتی مــا‬
         ‫قــدر هــم م ‌یتوانــد خطرنــاک باشــد اگــر‪ ،‬وقــت‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬آد ‌مهایــی کــه بــه طــور مرتــب‬
         ‫دوچرخ ‌هسـواری نـکات ایمنـی را رعایـت نکنیـم‪.‬‬    ‫دوچرخ ‌هســواری م ‌یکننــد روحیــه شــادتری‬
         ‫مثـاً اگـر کلاه دوچرخ ‌هسـواری سـرمان نگذاریـم‬    ‫دارنـد و سـالم هسـتند‪ .‬مه ‌متـر از همـه ایـن آد ‌مها‬
         ‫یـا بـدون توجـه بـه علائـم راهنمایـی و رانندگـی‬   ‫بـا دوچرخ ‌هسـواری در شـهر کمـک م ‌یکننـد تـا‬
         ‫بیـن ماشـی ‌نها در کوچـه و خیابـان ویـراژ بدهیـم‪.‬‬  ‫هـوای شـهر آلـوده نشـود‪ ،‬بنزیـن مصـرف نشـود‪،‬‬
                                    ‫ترافیـک شـهر کـم بشـود‪ ،‬بـوق بـوق ماشـی ‌نها‬
            ‫پــس تــا تابســتان نگذشــته اســت بــا‬    ‫کـم بشـود و خلاصـه د‌ههـا کمـک دیگـری کـه بـه‬
                       ‫دوچرخــه دوســت‬
                                                   ‫شــهر م ‌یکننــد‪.‬‬
                        ‫شــوید و پایتــان‬
                                    ‫مــن هــم م ‌یتوانــم دوچرخ ‌هســواری‬
                        ‫را بگذاریــد روی‬
                                                    ‫کنــم؟‬
                             ‫رکاب‪.‬‬
                                    ‫همـه مـا م ‌یتوانیـم دوچرخ ‌هسـوار بشـویم چـون‬
                                    ‫کار نشـد نـدارد‪ .‬البتـه مه ‌متـر از اینکه یـاد بگیریم‬
                                    ‫دوچرخ ‌هسـوار بشـویم ایـن اسـت کـه یـاد بگیریم‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14