Page 6 - شماره چهارم قاصدک
P. 6

‫لبا س‌هــــا ی آلاینده!‬

     ‫داستانعجیبلبا ‌سها‬               ‫امروز بیسـتمین تیشـرتم را خریدم‪ .‬تصویر‬     ‫شمارهچهارم‪6‬‬
                             ‫خیلـی خوشـگلی دارد که شـبیه عک ‌سهای‬
 ‫بیشـتر لبا ‌سهـای مـا از پنبـه درسـت شـده اسـت‪،‬‬     ‫پشـت صفحـه گوشـ ‌یهای موبایـل اسـت‪.‬‬       ‫‪ 26‬تیـــر‬
‫پنبـه یـک نـوع گیـاه اسـت و بـرای رشـد بـه آب‬       ‫یـک دریـای خوشـگل‪ ،‬یـک درخـت نخـل‬        ‫‪1400‬‬
‫زیــادی نیــاز دارد یعنــی بــرای ســاختن یــک‬      ‫و یــک ســاحل خیلــی تمیــز کــه شــ ‌نهای‬
‫پیراهـن نخـی سـاده‪ 4 ،‬هـزار لیتـر آب نیـاز‬        ‫زرد و زیبایـی دارد‪ .‬مـن عاشـق لبا ‌سهـای‬
‫داریـم! پنبـه عـاوه بـر اینکـه آب زیـادی‬         ‫جدیـد هسـتم و هـر قـدر لبـاس م ‌یخـرم‪،‬‬
‫مصــرف م ‌‌یکنــد‪ ،‬نیــاز بــه آف ‌تکــش‌‬         ‫بــاز لبــاس جدیــد دیگــری م ‌یبینــم کــه‬
‫زیــادی هــم دارد کــه باعــث آلودگــی‬
‫رودخان ‌ههــا‪ ،‬آ ‌بهــا و محی ‌طزیســت‬           ‫دلـم م ‌یخواهـد آن را هـم داشـته باشـم‪.‬‬
‫م ‌یشــود‪ .‬تــازه هــر ســال ‪ ۸۰‬میلیــارد‬         ‫امــا تازگ ‌یهــا فهمیــد ‌هام کــه ایــن‬
 ‫تکــه لبــاس تولیــد م ‌یشــود! خیلــی از ایــن‬      ‫لبا ‌سهــای خوشــگل دومیــن آلاینــده‬
 ‫لبا ‌سهـا در کشـورهای پیشـرفته تولیـد م ‌یشـود‪،‬‬      ‫کـر ‌ه زمیـن هسـتند! آلاینـده یعنـی چیـزی‬
 ‫بعضـی از ایـن لبا ‌سهـا حتـی یـک بـار هـم پوشـیده‬     ‫کـه زمیـن را آلـوده م ‌یکنـد‪ ،‬ولـی چطـور‬
‫نم ‌یشـوند و شـرک ‌تهای تولیدکننـده لبا ‌سهـا‪ ،‬آ ‌نهـا‬   ‫لبا ‌سهــای نــرم و زیبــای مــا م ‌یتواننــد‬
                              ‫پنهانـی و بـدون آن کـه کسـی بفهمـد زمین‬
           ‫را دور م ‌یاندازنـد چـون دوسـت‬
               ‫ندارنــد لبا ‌سهایــی کــه‬         ‫را آن قــدر آلــوده کننــد؟‬
                   ‫بــه فـــــــروش‬
                     ‫نرفتـه را بـا‬
                       ‫تخفیــف‬
                      ‫بفروشــند!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11