Page 10 - شماره پنجم قاصدک
P. 10

‫پرچـم قشـنگ روی دیوارهـای مسـجد نصـب کنـم بـا‬   ‫مامــان گفــت‪ :‬روز عیــد غدیــر تــوی مســجد محــل‬   ‫شمارهپنجم‪10‬‬
‫نوشـت ‌ههایی مثـل عیـد ولایـت مبـارک و عیـد غدیـر‬ ‫قــرار شــده جشــنی بــرای خان ‌مهــا برگــزار کنیــم‪.‬‬
‫مبـارک و ایـن جـور جمل ‌ههـا‪ .‬مادربـزرگ لبخنـدی‬                              ‫‪ 2‬مــرداد‬
‫زد و همــان جــور کــه تنــد تنــد بافتنــ ‌یاش‬   ‫خانــم اســدی گفتــه هــر کســی یــک کاری را‬     ‫‪1400‬‬
‫را م ‌یبافــت گفــت‪ :‬اگــر بخواهــی کمکــت‬        ‫انجـام دهـد تـا روز جشـن مراسـم بـه خوبـی‬
‫م ‌یکنــم‪ .‬تــو پرچ ‌مهــا را بــدوز و مــن‬         ‫برگـزار شـود‪ .‬مـن هـم قـرار شـده تزئیـن‬
‫رویشــان برایــت گلــدوزی م ‌یکنــم‪ .‬خیلــی‬         ‫مســجد را انجــام بدهــم‪ .‬بعــد هــم‬
‫قشـنگ م ‌یشـود‪ .‬مامـان بـا هیجـان گفـت‪:‬‬           ‫دســتش را زیــر چانــ ‌هاش زد و‬
‫چـه عالـی‪ ،‬ممنـون مادربـزرگ‪ .‬خـودم هـم‬            ‫گفـت‪ :‬دلـم م ‌‌یخواهـد چنـد تـا‬
‫کمکــت م ‌یکنــم تــا زودتــر تمامــش‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15