Page 11 - شماره پنجم قاصدک
P. 11

‫کـه از ماجـرا ب ‌یخبـر بـود بـا تعجـب پرسـید‪ :‬چـی‬    ‫کنیـم‪ .‬بعـد هـم بـا عجلـه آمـاده شـد تـا بـرود و‬
          ‫حـل شـد مـن بایـد چـه کار کنـم‪ ،‬داشـتید دربـاره‬     ‫چنـد متـر پارچـه سـبز قشـنگ بخـرد‪ .‬مامـان کـه‬
                                      ‫برگشـت چـرخ خیاطـ ‌یاش را وسـط اتـاق گذاشـت‬
                      ‫چــی حــرف م ‌یزدیــد؟!‬     ‫و تیـک تیـک شـروع کـرد بـه بـرش زدن و دوختن‬
          ‫مامـان همـه چیـز را بـرای امیرعلـی تعریـف کـرد‪.‬‬
          ‫امیرعلــی هــم کــه عاشــق خو ‌شنویســی بــود‪،‬‬                        ‫پرچم‌هــا‪.‬‬
          ‫بــا عجلــه آمــد و نشســت کنــار آ ‌نهــا و مشــغول‬  ‫مادربـزرگ هـم ن ‌خهـای رنگارنـگ گلـدوز ‌یاش را‬
          ‫نوشـتن روی پارچ ‌ههـا شـد‪ :‬عیـد امامـت و ولایـت‬     ‫آورد تـا رویشـان را گلـدوزی کنـد امـا قبلـش بایـد‬
          ‫مبـارک‪ ،‬غدیـر خـم مبـارک‪ ،‬عیـد مسـلمانان جهان‬      ‫یــک نفــر نوشــت ‌هها را روی پرچــم م ‌ینوشــت تــا‬
                                      ‫مادربـزرگ بتوانـد آ ‌نهـا را گلـدوزی کنـد‪ .‬مامـان‬
                            ‫مبــارک و‪. ...‬‬   ‫ن ‌چنچـی کـرد و گفـت‪ :‬یـادم نبـود بایـد اول طـرح‬
          ‫مامــان‪ ،‬مادربــزرگ و امیرعلــی کنــار هــم حــرف‬    ‫را روی پارچ ‌ههـا بکشـیم امـا مـن کـه خطـم اصـا‬
          ‫زدنــد و کمــی نخــود چــی و کشــمش خوردنــد و‬     ‫تعریفــی نــدارد‪ .‬حــالا چــه کار کنیــم! مادربــزرگ‬
          ‫تنـد و تنـد کار کردنـد‪ .‬روز بعـد و روز بعـدش هـم‬    ‫شــان ‌ههایش را بــالا انداخــت و گفــت‪ :‬مــن کــه‬
          ‫همیـن طـور‪ ،‬تـا اینکـه ک ‌مکـم پرچ ‌مهـا آماده شـد‪.‬‬   ‫سـواد درسـت و حسـابی هـم نـدارم چـه برسـد بـه‬
          ‫یکـی از یکـی قشـن ‌گتر‪ .‬روز قبـل از عیـد غدیـر‬
          ‫چهــار پرچــم قشــنگ آمــاده بــود‪ .‬چهــار پرچــم‬            ‫اینکـه خـط خوبـی داشـته باشـم‪.‬‬
          ‫بـرای چهـار دیـوار مسـجد‪ .‬مامـان‪ ،‬مادربـزرگ و‬      ‫همیـن موقـع امیرعلـی کـه تـازه از فوتبال برگشـته‬
          ‫امیرعلــی بــه پرچ ‌مهــا نــگاه م ‌یکردنــد و لبخنــد‬ ‫بــود آمــد تــوی اتــاق و داد زد‪ :‬ســام‪ ،‬بــازی‬
          ‫م ‌یزدنــد و بــه مراســم روز بعــد فکــر م ‌یکردنــد؛‬ ‫معرکــ ‌های بــود‪ .‬تیــم مــا برنــده شــد‪ .‬مــن دو تــا‬
          ‫بــه مســجد کــه بــا پرچ ‌مهــای قشــنگ آ ‌نهــا‬    ‫گل زدم‪ .‬مامـان تـا صـدای امیرعلـی را شـنید گل از‬
          ‫تزئیـن شـده بـود‪ .‬ب ‌هبـه چـه قـدر قشـنگ‪ .‬حتمـاً‬    ‫گلـش شـکفت و بـا لبخنـد گفـت‪ :‬خـودش اسـت‪،‬‬
                                      ‫امیرعلــی م ‌یتوانــد‪ .‬چنــد وقــت پیــش م ‌یرفــت‬
                   ‫جشــن خیلــی خوبــی م ‌یشــود‪.‬‬    ‫کلاس خوشنویســی‪ .‬خطــش خیلــی قشــنگ‬
                                      ‫شــده‪ .‬مادربــزرگ تــا ایــن را شــنید بــا‬
                                      ‫خوشــحالی شــروع کــرد بــه نــخ‬
                                      ‫کـردن سـوزن گلـدوزی و گفـت‪:‬‬
                                      ‫پـس مشـکل حـل شـد‪ .‬امیرعلی‬

‫شمارهپنجم ‪11‬‬        ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬
     ‫‪ 2‬مــرداد‬ ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
     ‫‪1400‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16