Page 13 - شماره پنجم قاصدک
P. 13

‫‪ 4‬چهزما ‌نهاییاحساسنگرانیدارید؟‬

                                       ‫ممکـن اسـت روز اول مدرسـه یـا موقـع حـرف زدن در یـک مهمانی‬
                                        ‫احسـاس نگرانـی و تـرس داشـته باشـید‪ .‬بعضـی وق ‌تهـا هـم‬
                                        ‫بـرای اینکـه ایـن احسـاس را نداشـته باشـید بـه بعضـی جاهـا‬
                                                                 ‫نم ‌یرویــد‪.‬‬

‫شمارهپنجم ‪13‬‬          ‫فکـاچییردم‪5‬نرمزککانهکـتیــاـاآهـی‌قدندایتـاربوــشناسمـدــگنوـیا‌برترساکهدبــااـنعتهافمضاشحتـمــ‌قووکسیهیاـاـزادش‪.‬نتــاـیـسبسنــر‌بدهگاتسیرارخنخیکوـــوزاایهبلعآد‌بـاتکنـردنـییاارـتـودفنزـدن؟اابیفــقـتــباریفکدد!تهبـبییــدـــ‪،‬اار‬
     ‫‪ 2‬مــرداد‬
     ‫‪1400‬‬                               ‫‪ 6‬درموردنگران ‌یهایتانصحبتکنید‪.‬‬

                                ‫کمدحمرت‌یـممکــناًـکوبردـماد‌یینصـکگنحـبراـکندب ‌یکتزـهرکاهنیبیت‌گـــتاـردانروبییاانـزعاگـمآراع‌ثننلهم‌ی‌مـتاه‌یـاایرشاتـنـهاونددمنرایحرمـااـه‌ولیتربحــادخنلوچابیپهیهزیـتـهـداادیر‪.‬ـکنشیصیــوکحـبدد‪.‬ـهونبتگـکهراـشر‌نتـدـماانن‬

‫را‬ ‫آن‬       ‫و‬ ‫کنیــد‬ ‫گــوش‬ ‫علاق ‌هتــان‬ ‫مــورد‬ ‫بــه آهنــگ‬   ‫م ‌یببشهابخـــآووکیاددیتنفخاآهمنن‌نصیاـگهـبرااـوارهببنغکرـاـناایحلبززداکلنیـویبیواشدــدزاکورلمتسچووکرشت‌زپد‌مکهرشـهبـرـایادیایتهویاروخینبضرادـیرـزاـوبدبیدب‪،‬انکخبسننـدـیایـدتزیدد‪..‬ردی‪.‬کسنیکـــد‪.‬ه‬ ‫چندپیشنهاد‬
                               ‫تکـرار کنیـد‪.‬‬                                                                                                   ‫ساده برای‬
                                                                                                                                         ‫کم کردن‬
‫نفــس‬         ‫و‬ ‫کنیــد‬ ‫پیــاد ‌هروی‬ ‫یــا‬ ‫دوچرخ ‌هســواری‬
                              ‫عمیــق بکشــید‪.‬‬                                                                                                    ‫نگرانی‬

                 ‫دیگر چه کارهایی م ‌یتوانید بکنید؟‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16