Page 2 - شماره پنجم قاصدک
P. 2

‫عجبزیا رتخوبی‬

‫نشســته بــود‪ ،‬دویــد امــا هــر چــه بیــن خان ‌مهــای‬ ‫صحـن حسـابی شـلوغ بـود‪ .‬هـر کسـی یک گوشـه‬         ‫شمارهپنجم‬
‫چـادری نـگاه کـرد مـادرش را ندیـد‪ ،‬بـرای همیـن‬      ‫نشسـته بـود و دعـا م ‌یخوانـد‪ .‬چنـد تـا بچـه هـم‬
‫از پیرمــرد مهربانــی کــه نزدیکــش بــود‪ ،‬پرســید‪:‬‬   ‫دور حــوض وســط صحــن جمــع شــده بودنــد و‬        ‫‪ 2‬مــرداد‪2‬‬
‫ببخشـید مـادر مـن را ندیدیـد؟ یـک خانـم چـادری‬      ‫بــازی م ‌یکردنــد‪ .‬مریــم تــا بقیــه بچ ‌ههــا را دیــد‬
‫بــود‪ .‬پیرمــرد گفــت‪ :‬همــه خان ‌مهــا اینجــا همیــن‬  ‫دلــش خواســت کمــی بــازی کنــد‪ .‬بــا خــودش‬       ‫‪1400‬‬
‫شــکلی هســتند‪ .‬بایــد یــک نشــانی دیگــر بدهــی‪.‬‬    ‫گفـت زیـارت هـم رفتـم‪ .‬بـرای همیـن بـا عجلـه‬
‫مریــم فکــر کــرد و گفــت‪ :‬یــک کیــف قهــو ‌های‬    ‫دویـد پیـش آ ‌نهـا‪ .‬بعـد هـم همگـی سـرگرم نگاه‬
‫دسـتش بـود‪ ،‬عینـک هم داشـت‪ .‬پیرمـرد تا ایـن را‬      ‫کـردن بـه فوار ‌ههـا شـدند‪ .‬آن قـدر سـرگرم کـه نه‬
‫شـنید لبخنـدی زد و گفـت‪ :‬نکنـد تـو مریم هسـتی‪،‬‬      ‫چیـزی را دور و برشـان م ‌یدیدنـد و نـه صدایـی را‬
‫مــادرت خیلــی دنبالــت گشــت‪ .‬مریــم بــا عجلــه‬    ‫م ‌یشـنیدند‪ .‬حتی صـدای مـادر مریم را کـه دنبالش‬
‫ســرش را تــکان داد و گفــت‪ :‬بلــه مریــم هســتم‪.‬‬    ‫م ‌یگشـت‪ .‬مـادر مریـم کـه تـازه نمـازش را تمـام‬
‫مـادرم کجـا رفـت؟ پیرمـرد مهربـان دور و بـرش‬       ‫کــرده بــود‪ ،‬فکــر م ‌یکــرد مریــم گــم شــده‪ ،‬راه‬
‫را نــگاه کــرد و گفــت‪ :‬چنــد دقیقــه پیــش همیــن‬   ‫افتـاده بـود تـا پیدایـش کنـد‪ .‬امـا صحـن آن قـدر‬
‫جـا بـود! مریـم کـه حسـابی ترسـیده بـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬      ‫شـلوغ بـود کـه بیـن آن همـه زائـر نتوانسـت مریم‬
‫مـادرم رفتـه‪ ،‬نکنـد بـدون مـن بـه خانـه برگشـته‬     ‫را کنـار حـوض ببینـد‪ .‬او رفـت و رفـت و کـم کـم‬
‫بعـد هـم ل ‌بهایـش آویـزان شـد و نزدیـک بـود‬       ‫از حـوض دور شـد‪ .‬مریـم امـا هنـوز کنـار حـوض‬
‫بزنـد زیـر گریـه کـه پیرمـرد بـا مهربانـی گفـت‪ :‬نه‬    ‫مشـغول نـگاه کـردن بـه حـوض بـزرگ بـود‪ .‬یکی‬
‫دختــرم همیــن دور وبــر دارد دنبالــت م ‌یگــردد‪.‬‬    ‫از بچ ‌ههـا گفـت‪ :‬چـه فوار ‌ههـای قشـنگی مـ ‌یروم‬
‫بهتـر اسـت همیـن جـا بمانـی تـا وقتـی برگشـت‬
                                    ‫بـه مـادرم بگویـم و دویـد و رفـت‪.‬‬
  ‫تـو را ببینـد‪ ،‬نگـران نبـاش اگـر هـم مـادرت را‬    ‫یــک دفعــه مریــم هــم دلــش خواســت بــرود و‬
    ‫اینجـا ندیـدی بالاخـره پیدایـش م ‌یکنـی‪.‬‬     ‫مـادرش را بیـاورد کنـار حـوض تـا او هـم فوار ‌ههـا‬
                             ‫را ببینـد‪ .‬مریـم بـا عجلـه بـه سـمتی کـه مـادرش‬

    ‫نویسنده‪:‬زهرامهربان‬
‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7