Page 5 - شماره پنجم قاصدک
P. 5

‫‪8‬مرداد‬
                                                ‫جنگل‪،‬رمزحیات‬

‫شمارهپنجم ‪5‬‬                      ‫کــر ‌ه زمیــن بــرای آنکــه جــای مناســبی بــرای زندگــی‬
    ‫‪ 2‬مــرداد‬                   ‫انسـا ‌نها باشـد نیـاز بـه اکسـیژن دارد‪ .‬جنگ ‌لهـا ری ‌ههـای‬
    ‫‪1400‬‬                      ‫زمیـن و باعـث شـادی و ادامـ ‌ه زندگـی انسـا ‌نها هسـتند‪.‬‬

                           ‫حـالا کـه ماشـی ‌نها زیـاد شـد‌هاند‪ ،‬د ‌یاکسـید کربـن هـم در‬

                           ‫هـوا زیـاد شـده اسـت‪ .‬د ‌یاکسـید کربـن زندگـی انسـا ‌نها‬

                          ‫و جانـوران را بـه خطـر انداختـه اسـت امـا درختـان بـا جـذب‬
                        ‫گازهـای سـمی و تبدیـل آ ‌نهـا به اکسـیژن و هـوای پاک بـه ادام ‌ه‬
                      ‫زندگـی مـا کمـک م ‌یکننـد‪ .‬جنگ ‌لهـا فاید ‌ههـای زیـاد دیگـری هـم‬
                  ‫دارنـد‪ .‬آ ‌نهـا از فرسـایش خـاک‪ ،‬نشسـت و رانـش زمیـن جلوگیـری م ‌یکننـد‪.‬‬
         ‫همیــن طــور زیبایــی جنگ ‌لهــا باعــث شــادی انســا ‌نها م ‌یشــود‪ .‬انســا ‌نها بــا قطــع درختــان‪،‬‬
          ‫جنگ ‌لهـا را از بیـن م ‌یبرنـد‪ .‬پـس بیاییـد از جنگ ‌لهـا‪ ،‬ایـن سـرمای ‌ههای سـبز و رمـز حیـات‬

                                      ‫کـر ‌ه زمیـن مواظبـت کنیـم‪.‬‬

         ‫نویسنده‪ :‬ناهید رحیمی‬ ‫‪ 4‬مرداد‬

                     ‫روز جهانی حفاظت از اکوسیستم مانگرو (حرا)‬

            ‫جنگ ‌لهـاي مانگرو(حـرا) در فاصلـه بیـن خشـکی و دريـا رشـد‬
           ‫م ‌یکننــد‪ .‬وقتــی قــرن بیســتم داشــت تمــام م ‌یشــد دانشــمندان‬
          ‫نگــران شــدند کــه جنگ ‌لهــای مانگــرو دارنــد از بیــن م ‌یرونــد‪.‬‬
          ‫نگرانـی آ ‌نهـا بـه ایـن دلیـل بـود کـه جنگ ‌لهـای مانگـرو شـاید‬
         ‫شــبیه جنگ ‌لهــای خشــکی بــه نظــر برســند امــا آ ‌نهــا بــا ایــن‬
         ‫جنگ ‌لهــا فــرق دارنــد‪ .‬ایــن جنگ ‌لهــا جایــی هســتند بــرای رشــد‬
         ‫ماه ‌یهـا و ذخیـره کربـن‪ .‬جنگ ‌لهـای مانگـرو‪ ،‬البتـه فاید‌ههـای زیـاد‬
         ‫دیگـری هـم دارنـد مثـاً جایـی بـرای زندگـی بعضـی از پرنـدگان‪،‬‬
          ‫جایـی بـرای تأمیـن چـوب و ماهـی بـرای مـردم و د‌ههـا فایـده دیگـر‪.‬‬
           ‫جنگ ‌لهــای حــرا در ایــران در ســاحل خلیــج فــارس و دریــای عمــان‬

                                         ‫وجود دارند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10