Page 8 - شماره پنجم قاصدک
P. 8

‫حشر‌هها‪،‬ماوتابستان‬

‫نویسنده‪ :‬زهرا مهربان‬

‫ســخ ‌تپوستان دریایـی بود‌هانـد امـا هـزاران سـال قبـل‬   ‫چنــد روز پیــش خبــر جالبــی شــنیدم‪ .‬حشــر ‌هها‬        ‫شمارهپنجم‪8‬‬
‫تصمیــم بــه مهاجــرت گرفت ‌هانــد و از آب بــه خشــکی‬   ‫دســت ‌هجمعی بــه ایالــت میشــیگان آمریــکا رفت ‌هانــد‪.‬‬
                              ‫شــاید حشــر‌ههای کوچولــو تصمیــم گرفتنــد‬           ‫‪ 2‬مــرداد‬
                      ‫آمدنـد!‬     ‫دســت ‌هجمعی ســفر کننــد! شــاید ایــن یــک تــور‬       ‫‪1400‬‬
‫وقتــی چشــ ‌متان بــه عنکبوتــی روی دیــوار م ‌یافتــد‬   ‫دسـت ‌هجمعی علم ‌یتفریحـی بـه میشـیگان بـوده! اصـاً‬
‫کـه بـی سـر و صـدا تـوی تـارش نشسـته‪ ،‬خـوب اسـت‬       ‫تابســتان کــه م ‌یشــود‪ ،‬همی ‌نجــور کــه آد ‌مهــا حــال‬
‫بدانیــد کــه او خیلــی هــم ســاکت نیســت و بــا اشــعه‬  ‫و هــوای ســفر بــه سرشــان م ‌یزنــد‪ ،‬حشــر‌هها هــم‬
‫ماورا ‌یبنفشـی کـه تولیـد م ‌یکنـد‪ ،‬دارد حـرف م ‌یزنـد!‬   ‫دلشـان هـوس سـفر م ‌یکنـد و تنهایـی و دسـت ‌هجمعی‬
‫البتـه هـر چ ‌هقـدر هـم بـا دقـت نـگاه کنیـد‪ ،‬نم ‌یتوانیـد‬ ‫راه م ‌یافتنــد و ایــ ‌نور و آ ‌نور م ‌یرونــد‪ .‬بــرای همیــن‬
‫ایــن نورهــای مــاورای بنفــش را ببینیــد؛ مگــر اینکــه‬  ‫تابســتان حشــر‌ههای بیشــتری م ‌یبینیــم‪ .‬خــب چــه‬
                              ‫چیـزی بهتـر از یـک فصـل گـرم و پـر از میـوه م ‌یتوانـد‬
                  ‫عنکبـوت باشـید‪.‬‬     ‫جـذاب و دوس ‌تداشـتنی باشـد حتـی بـرای حشـرات‪.‬‬
‫خیلــی از شــ ‌بهای تابســتانی ممکــن اســت صــدای‬     ‫حــالا هــم تابســتان اســت‪ .‬پــس بــد نیســت بــه جــای‬
‫جــیرجــــیر جیـرجیـر ‌کهـــا را بشـــــنوید‪ .‬م ‌یدانیــد‬  ‫اینکـه بـا دیـدن حشـر‌هها جیـغ بکشـید و سـر و صـدا‬
‫جیرجیر ‌کهـا سـرعت جیرجیرشـان بـا میـزان گرمـای‬       ‫راه بیندازیــد‪ ،‬بــا دقــت نگا‌هشــان کنیــد تــا چیزهــای‬
‫هـوا کـم و زیـاد م ‌یشـود! هـر چـه هـوا گر ‌متـر باشـد‪،‬‬
‫ســرعت جیرجیــر آ ‌نهــا بیشــتر م ‌یشــود‪ .‬بــا ایــن‬             ‫بیشــتری دربــاره آ ‌نهــا بدانیــد‪.‬‬
‫حســاب م ‌یتوانیــم جیرجیر ‌کهــا را دماســن ‌جهای‬
                                      ‫دربارهزندگیحشرات‬
              ‫جیرجیـری هـم بنامیـم‪.‬‬
‫بعضــی وق ‌تهــا ممکــن اســت روی بــرگ درختــان‬      ‫وقتـی یـک خرخاکـی کوچولـو م ‌یبینیـد کـه‬
‫حشــر‌ههای ســبز بانمکــی را ببینیــد کــه کمــی شــبیه‬   ‫گوشـ ‌ه باغچـه بـرای خـودش قـدم م ‌یزنـد‪ ،‬بـد‬
‫ملــخ هســتند‪ .‬آ ‌نهــا مانتیــس هســتند‪ .‬مانتی ‌سهــا از‬  ‫نیسـت ایـن را بدانید‬
‫حشــر‌ههای قات ‌لانــد‪ .‬البتــه شــما لازم نیســت نگــران‬  ‫کـه خرخاک ‌یهـا جزو‬
‫باشــید چــون غــــــــــذا ‌یشان‬
‫حشـر‌ههای دیگـر اسـت‪ .‬شـما‬

    ‫کـه حشـره نیسـتید؟‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13