Page 9 - شماره پنجم قاصدک
P. 9

‫دائره‌المعارفحشر‌های‬

‫شمارهپنجم ‪9‬‬            ‫حشرات خیلی به دردبخور!‬          ‫تــوی دنیــا هــزاران نــوع مختلــف از حشــر‌هها‬
    ‫‪ 2‬مــرداد‬                               ‫وجــود دارد‪ .‬مــا فقــط چنــد تا ‌یشــان را نــام‬
    ‫‪1400‬‬        ‫زهــر رتی ‌لهــا م ‌یتوانــد بیمــاران قلبــی را‬ ‫بردیــم امــا شــما م ‌یتوانیــد لیســت بلنــدی از‬
              ‫درمـان کنـد درسـت مثـل شـوک الکتریکـی‪.‬‬      ‫نــام حشــر‌هها بنویســید‪ .‬ایــن جــوری‬
              ‫البتـه همیـن کـه یـک نفـر را دیدید کـه قلبش‬    ‫م ‌یتوانیـد بفهمیـد کـه چنـد تـا حشـره‬
         ‫درد م ‌یکنـد‪ ،‬نبایـد یـک رتیـل بـه سـمتش پـرت کنیـد‬    ‫م ‌یشناســید‪ .‬حتــی اگــر نقاشــ ‌یتان‬
         ‫چـون بـا ایـن کار ممکن اسـت بیشـتر به سـکت ‌هکردنش‬     ‫خــوب اســت‪ ،‬م ‌یتوانیــد شکلشــان‬
         ‫کمـک کنیـد تـا درمانـش‪ .‬بهتـر اسـت ایـن کار را بـه‬     ‫را هـم نقاشـی کنیـد تـا یـک دائر‌هالمعـارف حشـر‌های‬
             ‫پزشـکان و شـرک ‌تهای دار ‌وسـازی بسـپارید‪.‬‬
         ‫نوعـی سوسـک وجـود دارد کـه م ‌یتوانـد صـدای آتش‬                 ‫بــرای خودتــان درســت کنیــد‪.‬‬
         ‫را از چنـد کیل ‌ومتـری بشـنود‪ .‬ایـن سوسـک مثـل ردیاب‬
         ‫آتــش اســت و چــون غــذای مــورد علاقــ ‌هاش چــوب‬               ‫حشرات به دردبخور‬
         ‫سـوخته اسـت‪ ،‬پـس اگـر ایـن سوسـک را دنبـال کنیـم‪،‬‬
         ‫ممکــن اســت مــا را بــه آتــش برســاند‪ .‬داشــتم فکــر‬  ‫حتمـاً م ‌یدانیـد کـه حشـر‌هها هـر کـدام نقش مهمـی در‬
         ‫م ‌یکـردم سـازمان آت ‌شنشـانی بـد نیسـت گروهـی از‬     ‫چرخـه حیـات و حتـی زندگـی مـا دارنـد‪ .‬پـس دفعه بعد‬
                                       ‫کـه یـک حشـره دیدیـد‪ ،‬زود دمپای ‌یتـان را بـه سـمتش‬
                  ‫ایــن سوســ ‌کها را اســتخدام کنــد!‬   ‫پـرت نکنیـد چـون ممکـن اسـت کار شـما در چرخـه‬
         ‫نیــش زنبــور م ‌یتوانــد بعضــی بیمار ‌یهــا را درمــان‬  ‫حیـات مشـکل ایجـاد کنـد‪ .‬حشـر‌هها بعضـی وق ‌تهـا‬
         ‫کنــد و در یادگیــری و تقویــت حافظــه تأثیــر بگــذارد‪.‬‬  ‫خیل ‌یخیلــی بــه درد بخــور هســتند‪ ،‬آ ‌نهــا م ‌یتواننــد‬
         ‫البتـه را‌ههـای دیگـری هـم بـرای تقویـت حافظـه وجود‬    ‫ابریشـم و عسـل تولیـد کننـد و گـرده افشـانی کـرده‬
         ‫دارد پــس ســعی نکنیــد یــک زنبــور را وادار کنیــد تــا‬ ‫تـا محصـولات کشـاورزی بهتـر رشـد کننـد‪ .‬م ‌یتواننـد‬
                                       ‫عل ‌فهـای بـه درد نخـور و حشـرات مـرده را بخورنـد و‬
                 ‫نیشــتان بزنــد کــه باهو ‌شتــر شــوید!‬  ‫طبیعـت را تمیز کننـد و در تولیـد دارو و مـواد خوراکی و‬

                                                     ‫تزئینـی اسـتفاده شـوند‪.‬‬
                                       ‫اگــر بــاور نم ‌یکنیــد ایــن چنــد خــط باقیمانــده را هــم‬

                                                            ‫بخوانی ـد‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14