Page 12 - شماره هفتم قاصدک
P. 12

‫گلولهکاموایسفیدخو ‌شقدم‬

‫کامـوای تـوی پنجـول گربـه‪ .‬همیـن موقـع باباپیرمـرد از اتاق‬   ‫گربـه میـو یک گلولـه کاموای سـفید تـوی انبـاری باباپیرمرد‬  ‫شمارههفتم‪12‬‬
‫بیـرون آمـد و تـا نن ‌هپیـرزن و شـا ‌لگردن سـفید بافتـه شـده‬  ‫دیـد و دلـش خواسـت گلوله را قـل بدهد و پنجـول پنجولش‬
‫دردسـتشرادیـدلبخنـدیزدوگفـت‪«:‬وایسـامنن ‌هپیرزن‬         ‫کنـد و بـازش کنـد‪ .‬کمـی گلولـه را ایـن وری قـل داد و کمـی‬  ‫‪ 16‬مــرداد‬
‫ایــن شــا ‌لگردن را بــرای گــردن کــی بافتــی؟» نن ‌هپیــرزن‬ ‫آن وری و آخـر سـر گلولـه کامـوا بـاز شـد و قـل و قـل بـرای‬  ‫‪1400‬‬
‫سـرخوسـفیدشـدوسـرف ‌هایکـردوگفـت‪«:‬خـبراسـتش‬           ‫خـودش رفـت‪ .‬سـرش تـوی پنجـول گربـه مانـد و خـودش‬
‫بـرایگـردنصاحـبایـنخانـه»‪.‬بعـدهـمشـا ‌لگردنراداد‬        ‫رفـت‪ .‬از انبـاری بیـرون رفـت‪ .‬از در خانـه بیـرون رفـت‪ .‬از‬
‫دسـت باباپیرمـرد و گفـت‪« :‬مبـارک باشـد فقـط بایـد شسـته‬     ‫کوچـه و خیابـان رد شـد و همیـن جـور قـل خـورد و باز شـد و‬
                                ‫بـازشـدتـاگلولهق ‌لقلـ ‌یاشتمـامشـد‪ُ .‬گلیکوچولوداشـت‬
        ‫شـود چـون کمـی چـرک و کثیـف شـده»‪.‬‬       ‫بـامـادرشازخیابـانردم ‌یشـدکـهخـطسـفیدنـخکامـوارا‬
‫باباپیرمــرد هــم خو ‌شحــال شــا ‌لگردن را گرفــت و‬      ‫روی زمیـن دیـد و بـا شـادی دور و بـرش را نگاه کـرد و گفت‪:‬‬
‫گفــت‪« :‬دســتت درد نکنــد نن ‌هپیــرزن از کجــا م ‌یدانســتی‬  ‫«کـی وسـط خیابـان دارد طنـاب بـازی م ‌یکنـد» و چنـد بـار از‬
‫مــن شــا ‌لگردن دوســت دارم‪ .‬معلــوم اســت مــن را خــوب‬    ‫روی نـخ ایـن ور و آن ور پریـد و بعـد دنبـال مـادرش دویـد و‬
‫م ‌یشناسـی»‪ .‬ننـه پیـرزن بـاز سـرخ و سـفید شـد و گفـت‪:‬‬     ‫رفـت‪ .‬کمـی بعـد سـر و کلـه موتـور پلیـس پیـدا شـد و وقتی‬
‫«چـی بگـم باباپیرمـرد؟ مـا ه ‌ممحل ‌های هسـتیم معلوم اسـت‬    ‫نـخراوسـطخیاباندیـددفترچـ ‌هاشرابیرونکشـیدوبرای‬
‫هـم را خـوب م ‌یشناسـیم»‪ .‬بعـد هم لبخندزنـان گفـت‪« :‬حالا‬    ‫نـخ کامـوا یـک جریمـه چنـد تـا صفـردار نوشـت و گذاشـت‬
‫یـک چایـی نم ‌یخواهـی ه ‌ممحلـ ‌ها ‌یات را میهمـان کنـی؟»‬    ‫زیـر نـخ و گفـت‪« :‬ایـن بـار جریمـه م ‌یشـوی تـا دفعـه بعـد‬
‫باباپیرمـرد دسـتپاچه لبخنـدی زد و دویـد و چایـی را دم کـرد‬   ‫ب ‌یخـودی وسـط خیابـان توقـف نکنـی» بعـد هـم‬
‫و فـرش را تـوی حیـاط پهـن کـرد و دو تایـی نشسـتند و بـا‬
‫هـمچـایتـاز‌هدمخوردنـدو حسـابیبـاهـمدرددلکردنـد‪.‬‬            ‫آژیرکشـان از روی نـخ رد شـد و رفـت‪.‬‬
‫حتـیازاینکـهدوتایـیچـهقـدرتنهـاهسـتند‪.‬بلـهبقیـ ‌هاش‬       ‫ننـه پیـرزن بـا دیـدن خـط نـخ کامـوای سـفید‬
                                ‫چشــ ‌مهایش از شــادی بــرق زد و گفــت‪« :‬وای‬
  ‫را هــم کــه خودتــان م ‌یتوانیــد حــدس بزنیــد‪ .‬الهــی‬  ‫ننـه دلـم هـوس بافتنـی کـرد» و رفـت و می ‌لهـای‬
       ‫نن ‌هپیـرزن و باباپیرمـرد بـه پـای هـم پیرتـر‬   ‫بافتنــ ‌یاش را از خانــه آورد و تــه نــخ را دســتش‬
          ‫شــوند و ســفیدبخت شــوند‪ .‬واقعــاً‬     ‫گرفـت و شـروع کـرد بـه بافتـن‪ .‬بافـت و بافـت و‬
             ‫کـه چـه گلولـه کامـوای سـفید‬     ‫بافـت و دنبـال نـخ رفـت و رفـت و رفـت تـا رسـید‬
                    ‫خو ‌شقدمــی!‬      ‫بـه خانـه باباپیرمـرد و بـه گربـه و انبـاری و سـرنخ‬

           ‫نویسنده‪:‬زهرامهربان‬

‫تصویرگر‪ :‬افسانه مهدیان فر‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16