Page 8 - شماره هفتم قاصدک
P. 8

‫هـوا کـه‬                      ‫شمارههفتم‪8‬‬
               ‫گـرم م ‌یشـود‬
              ‫هـــــمه دلشــــان‬                    ‫‪ 16‬مــرداد‬
             ‫م ‌یخـــــواهد خــــودشان‬                  ‫‪1400‬‬
           ‫را یــک جــوری خنــک کننــد‪ .‬بــا‬
         ‫خـوردن یـک نوشـیدنی خنـک یا نشسـتن‬
        ‫جلـوی بـاد کولـر‪ ،‬البتـه اگـر بـرق قطـع نشـود یـا‬
      ‫اگـر درسـت وسـط آ ‌بتنـی کـردن‪ ،‬آب قطـع نشـود! بلـه‬
     ‫آ ‌بتنـیکـردنیکـیازرو ‌شهـایخنـکشـدنتویگرماسـت‬
   ‫و م ‌یتوانیــم بــه شــک ‌لهای مختلــف انجامــش دهیــم‪ .‬اول اینکــه بــه‬
  ‫نزدی ‌کتریـناسـتخربرویـمکـهالبتـهحـالاکهبیمـاریکرونـاآمـدهوباید‬
 ‫درخانـهبمانیـم‪،‬انجامـشممکـننیسـت‪.‬روشدوموارزا ‌نتـرایـناسـتکـه‬
 ‫دوش بگیریـم‪ ،‬البتـه بـاز هـم اگـر آب قطـع نباشـد و قبـل از مـا چنـد نفـر تـوی‬
‫نوبـتدوشگرفتـننباشـند‪.‬روشسـاد‌هترایـناسـتکـهصور ‌تتانرابشـویید‬
‫ورویسـرتانکمـیآببریزیـدو‪...‬اگـرنشـدبهتراسـتبرویددنبـالرو ‌شهای‬
‫ديگـر‪ .‬بیشـتر از ایـن نم ‌یشـود بـه آ ‌بتنـی فکـر کـرد‪ .‬حتمـاً م ‌یدانیـد کـه دنیـا‬
 ‫هـر روز خشـ ‌کتر و ب ‌یآ ‌بتـر م ‌یشـود‪ .‬شـاید بـا خودتـان بگوییـد ایـن همـه‬
 ‫دریـاواقیانـوس‪،‬ب ‌یآبـیکجـابـود!اگـربهدریـاواقیانـوسدسترسـیدارید‬
  ‫کمـیازآبآنبچشـیدتـادلیلـشرابفهمیـد‪.‬ازخیارشـورهـمشـو ‌رتر‬
   ‫اسـت! آب بـه ایـن شـوری حتـی بـه درد آب دادن بـه باغچـه هـم‬
     ‫نم ‌یخــورد‪ .‬تــازه اگــر بــرای آ ‌بتنــی هــم بــه درد بخــورد‪،‬‬
            ‫همـه کـه کنـار دريـا زندگـي نم ‌يکننـد‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13