Page 9 - شماره هفتم قاصدک
P. 9

‫شمارههفتم ‪9‬‬    ‫باسـتان‪ ،‬توصیـه شـده قبـل از خـوردن آب یکـی از ایـن‬                         ‫آ ‌بهاکجارفتند؟!‬
    ‫‪ 16‬مــرداد‬ ‫کارهـا را انجـام دهیـد‪ :‬اسـتفاده از زغـال چـوب بـرای‬
    ‫‪1400‬‬    ‫فیلتـر کـردن آب‪ ،‬قـراردادن آب در برابـر نـور آفتـاب‪،‬‬           ‫بــه نظرتــان آ ‌بهــا چــرا کــم م ‌یشــوند؟ نکنــد یــک‬
                                               ‫اژدهــای گنــده آب خــورک پیــدا شــده و دارد همــه‬
             ‫جوشــاندن آب و قــراردادن تک ‌ههــای فلــز داغ‬           ‫آ ‌بهــای روی کــره زمیــن را م ‌یخــورد‪ .‬یــا شــاید کار‪،‬‬
                       ‫در آب قبــل از نوشــیدن‪.‬‬            ‫کار حشــر‌ههای کوچولویــی اســت کــه بــه آب دزدک‬
                                               ‫معروفنـد‪ ،‬یـا اینکـه کـره زمیـن سـوراخ شـده و آ ‌بهـا‬
             ‫بقـراط‪ ،‬دانشـمند یونانـی بـرای بدسـت آوردن‬             ‫همیـن جـور شـر و شـر از آن بیـرون م ‌یریزنـد‪ ،‬مثـل‬
          ‫آب خوشـمزه و سـالم‪ ،‬فیلتـر پارچـ ‌های اختـراع کـرد‬            ‫وقتـی کـه چاهـک دستشـویی خراب م ‌یشـود‪ ،‬یا دسـت‬
          ‫کــه بــا عبــور دادن آب جوشــیده شــده از آن‪ ،‬طعــم و‬          ‫فضای ‌یهـا تـوی کار اسـت و‪ ...‬نـه جانـم‪ ،‬همـ ‌هاش تقصیر‬
                                               ‫خودمـان اسـت‪ .‬مـن و تـو و آن یکـی و آن یکـی دیگـر‪.‬‬
                    ‫بــوی بــد آب از بیــن م ‌یرفــت‪.‬‬          ‫همــه مــا مردمــی کــه روی زمیــن زندگــی م ‌یکنیــم‪.‬‬
          ‫جابـر بـن حیـان شـیمیدان ایرانـی از روشـی متفـاوت‬             ‫دلیلـش ایـن اسـت کـه مـا بلـد نبودیـم از آب درسـت‬
          ‫بـرای تصفیـه آب در آزمایشـگاه خـود اسـتفاده م ‌یکرد‪.‬‬           ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬مثـاً همیـن خـود شـما‪ ،‬چـه قـدر آب‬
          ‫بـد نیسـت بدانیـد‪ :‬اولیـن تصفیـه خانـه آب شـهری در‬            ‫هـدر م ‌یدهیـد؟ اگـر م ‌یدانسـتید آب بـرای اینکـه بـه‬
                                               ‫دسـت مـا برسـد چـه سـخت ‌یهایی را بایـد پشـت سـر‬
           ‫سـال ‪ 1804‬در شـهر پیزلـی اسـکاتلند سـاخته شـد‪.‬‬
          ‫و بـد نیسـت ایـن را هـم بدانیـد‪ُ :‬کلـر بـه عنـوان یـک‬                 ‫بگـذارد‪ ،‬حتمـاً بیشـتر مواظبـش بودیـد‪.‬‬
          ‫مـاده شـیمیایی ارزشـمند در تصفیـه آب‪ ،‬نخسـتین بـار‬
          ‫توسـط دکتـر جان اسـنو شـناخته شـد‪ .‬او از ُکلر بـرای از‬                      ‫خبپسبیاییدبدانیم‬

            ‫بیـن بـردن میکـروب وبـا در آب اسـتفاده کـرد‪.‬‬             ‫آبــی کــه مــا م ‌یخوریــم یــا بــا آن خودمــان را خنــک‬
                                               ‫م ‌یکنیــم‪ ،‬از آب بــاران و بــرف ب ‌هدســت م ‌یآیــد‪ .‬آب‬
                         ‫اگر آب نباشد!‬                ‫بــاران و بر ‌فهــای آب شــده‪ ،‬مد ‌تهــا پشــت ســد و‬
                                               ‫تــوی چا‌ههــا جمــع و بعــد تــوی تصفیــه خانــه تصفیــه‬
          ‫فکـرش را بکنیـد آب نباشـد چـه کار م ‌یکنیـد؟! اگـر‬            ‫م ‌یشـوند‪ .‬آب تصفیـه شـده وارد شـبکه آب لوله کشـی‬
          ‫آب نباشــد زندگــی روی زمیــن متوقــف م ‌یشــود‪ ،‬بــه‬           ‫م ‌یشــود و آن وقــت مــا شــیر آب را بــاز م ‌یکنیــم و‬
          ‫همیـن راحتـی! آن وقـت یـا بایـد بـه یـک سـیاره دیگـر‬
          ‫کـوچ کنیـم یـا بـه آن دنیـا‪ .‬آب تنـی و خنـک کـردن‬                                 ‫ُشر ُشــر‪. ...‬‬
          ‫کـه دیگـر فکـرش را هـم نکنیـد‪ ،‬پـس بیاییـد بیشـتر‬
                                                             ‫آب و دانشمندان‬
                      ‫حوا ‌سمــان بــه آب باشــد‪.‬‬
                                               ‫آبــی کــه مــا م ‌یخوریــم آب تصفیــه شــده اســت‬
                                     ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬ ‫خوشـمزه و خوشـبو‪ .‬امـا قدی ‌مهـا تصفيـه آب بـه ايـن‬
                                               ‫راحتـي نبـود‪ .‬اسـتفاده از رو ‌شهـای مختلـف بـرای بهتر‬
                                               ‫شـدن طعـم و بـوی آب بـه ‪4‬هـزار سـال قبـل از میـاد‬
                                               ‫ب ‌رم ‌یگــردد‪ .‬در نوشــت ‌ههای سانســکریت*و یونــان‬

                                               ‫* زبان باستانی مردم هندوستان‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14