Page 13 - شماره هشتم قاصدک
P. 13

‫آب بیفتنــد و بتواننــد آ ‌نهــا را شــکار کننــد‪.‬‬
                                          ‫بعضــی وق ‌تهــا گروهــی از نهن ‌گهــای‬
                                           ‫قاتـل بـرای گرفتـن طعمـه بزر ‌گتـر مثـل‬
                                            ‫نهنــگ آبــی‪ ،‬آن را تعقیــب م ‌یکننــد و‬
                                            ‫بعـد گازش م ‌یگیرنـد تـا بـرای خـوردن‬
                                                    ‫حسـابی ضعیـف شـود‪.‬‬

                                          ‫جانوری با‪ 45‬دندان‬

‫شمارههشتم ‪13‬‬     ‫دریاهــا و اقیانو ‌سهــا بــه خاطــر نابــودی طعم ‌ههــا‪ ،‬از‬       ‫نهن ‌گهــای قاتــل حــدود ‪ ۴۵‬دنــدان‬
     ‫‪ 23‬مــرداد‬ ‫بیــن رفتــن قلمــرو‪ ،‬آلودگــی آب یــا ماه ‌یگیــری‪ ،‬در‬         ‫دارنـد کـه طـول هـر کـدام از آ ‌نهـا ‪۷.۶‬‬
     ‫‪1400‬‬                                        ‫سـانتی متـر اسـت‪ .‬م ‌یخواهیـد بـاور کنیـد‬
                          ‫حـال کـم شـدن اسـت‪.‬‬           ‫یـا نـه‪ ،‬امـا آ ‌نهـا بـا همیـن دندا ‌نهـای خیلـی‬
                                             ‫بــزرگ غذایشــان را بــه صــورت لقم ‌ههــای‬
                         ‫فرمانروایانجها ِنزیرآب‬        ‫بــزرگ تک ‌هتکــه م ‌یکننــد و بــه جــای جویــدن‬
                                          ‫فقــط قورتشــان م ‌یدهنــد‪ .‬دانشــمندان م ‌یگوینــد‪،‬‬
           ‫در افســان ‌ههای مــردم بومــی شــمال شــرقی اقیانــوس‬    ‫بـدن سـیاه و سـفید نهن ‌گهـای قاتـل بـه آ ‌نهـا کمـک‬
           ‫آرام‪ ،‬نهن ‌گهــای قاتــل قو ‌یتریــن جانــداران دریــا‬    ‫م ‌یکنـد تـا بـه آرامـی و بـدون اینکـه دیـده شـوند بـه‬
           ‫هســتند و در خان ‌ههــا و شــهرهایی زیــر اقیانــوس‬
           ‫زندگــی م ‌یکننــد‪ .‬از نظــر ایــن مــردم‪ ،‬انســا ‌نهایی‬                ‫طعمـه خـود حملـه کننـد‪.‬‬
           ‫کــه در دریــا غــرق م ‌یشــوند بــرای زندگــی پیــش‬     ‫پشـت بـدن آ ‌نهـا سـیاه و قسـمت شـکم نهن ‌گهـای‬
                                          ‫قاتـل سـفید رنگ اسـت‪ .‬قسـمت تاریـک و سـیاه رنگ‬
                      ‫نهن ‌گهــای قاتــل م ‌یرونــد‪.‬‬     ‫در بـالا و قسـمت روشـن و سـفید رنـگ در پاییـن قرار‬
           ‫از نظــر گروهــی دیگــر از مــردم هــم نهن ‌گهــای‬      ‫گرفتــه اســت‪ .‬حیواناتــی ماننــد شــیرهای دریایــی یــا‬
           ‫قاتـل فرمانروایـان جهـان زیـر آب هسـتند‪ .‬شـیرهای‬       ‫ف ‌کهـا کـه روی تک ‌ههـای یـخ شـناور هسـتند و از بـالا‬
           ‫دریایــی برد ‌ههایشــان و دلفی ‌نهــا نگهبانــان آ ‌نهــا‬   ‫بـه ایـن جانـور نـگاه م ‌یکننـد بـه خاطـر رنـگ تیـره‬
                                          ‫در بـالای بـدن آ ‌نهـا‪ ،‬آ ‌نهـا را بـا تاریکـی کـف دریـا‬
                                ‫هســتند‪.‬‬      ‫اشــتباه م ‌یگیرنــد‪ .‬اگــر هــم از پاییــن بــه نهن ‌گهــای‬
                                          ‫قاتــل نــگاه کننــد‪ ،‬چــون بخــش ســفید رنــگ بــدن‬
                                          ‫نهنـگ بـا سـطح روشـن آب ترکیـب م ‌یشـود‪ ،‬دقیـق‬
                                          ‫دیـده نم ‌یشـود‪ .‬ایـن اسـتتار جالـب موجـب م ‌یشـود‬
                                          ‫طعم ‌ههایـی ماننـد پنگوئ ‌نهـا‪ ،‬ماه ‌یهـا و یـا شـیرهای‬

                                                     ‫دریایـی متوجـه خطـر نشـوند‪.‬‬
                                          ‫ایـن را بدانیـد کـه جمعیـت نهن ‌گهـای قاتـل در بعضی‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16