Page 16 - شماره هشتم قاصدک
P. 16

‫خیابانیباماشی ‌نهایبازیافتی‬                            ‫ضمیمه کودک روزنامه قدس‬
                                              ‫مدیرمسئول‪ :‬علی یعقوبی‬
‫آموزش‪ :‬طاهره عرفانی‬
                                                ‫سردبیر مجلات و ضمائم‪ :‬سیدمحسن اسدی‬
                        ‫‪2 3‬چ آسبرنب‪ ۱‬شگا‪،‬نگهتواخ ‌مشمیارمغاژیک‬      ‫دبیر قاصدک‪ :‬عباسعلی سپاهی یونسی‬
                                ‫‪ 4‬دکمهباطله‬              ‫تصویرگر جلد‪ :‬زهرا احسان‌فر‬

   ‫‪6 5‬دایکارر‌هتهانییاپاجنعچب ‌هیهایخالی ‪1‬‬

    ‫‪2‬‬          ‫چطوریدرستکنیم؟‬                        ‫نشانی‪ :‬مشهد‪ ،‬بلوار سجاد‪ ،‬نبش سجاد یک‬
‫‪34‬‬                                             ‫تلفن‪)051( 37662587 :‬‬
     ‫وقتــی مــادر مهربا ‌نتــان بــا تخ ‌ممر ‌غهــا غــذا‬                ‫پیامک‪30004567 :‬‬
    ‫‪5‬‬ ‫م ‌یپــزد‪ ،‬شــما بــا شــانه تخ ‌ممــرغ خالــی چــه‬
     ‫م ‌یکنیــد؟ حتمــاً بــه مادرتــان کمــک م ‌یکنیــد و‬                  ‫صندوق پستی‪ 577 :‬ـ ‪91735‬‬
     ‫آ ‌نهـا را در کیسـه بازیافـت م ‌یاندازیـد! تـا بـه حـال‬
     ‫بـه آ ‌نهـا خـوب نـگاه کرد‌هایـد؟ اگـر خـوب فکـر‬               ‫شمارههشتم‪16‬‬
     ‫کنیـد‪ ،‬خیلـی چیزهـای زیبـا م ‌یتوانیـد بـا شـان ‌ههای‬
     ‫تخ ‌ممـرغ درسـت کنیـد‪ .‬خـب دسـت بـه کار شـوید‪.‬‬                ‫‪ 23‬مــرداد‬
     ‫امـروز یـک خیابـان بـا ماشـی ‌نهای شـانه تخ ‌ممرغـی‬              ‫‪1400‬‬

                      ‫درسـت کنیـد‪.‬‬
     ‫شــان ‌هها بــه راحتــی بــا دســت تکــه تکــه م ‌یشــود‪.‬‬
     ‫دور آ ‌نهـا را بـا قیچـی صـاف بـرش دهیـد‪ .‬آ ‌نهـا را‬
     ‫بـا سـلیقه خـود رنـگ کنیـد‪ .‬بعـد از خشـک شـدن‪،‬‬
     ‫چهــار دکمــه بــه چهــار طــرف ماشــین بچســبانید‪.‬‬
     ‫زیــر دســتگاه پانــچ کاغــذ بگذاریــد‪ .‬دایر‌ههــای‬
     ‫پانچـی را بـه جلـوی ماشـین بچسـبانید‪ .‬کارتـن را بـه‬
     ‫شـکل مسـتطیل بـرش بزنیـد‪ .‬روی آن خیابانـی را بـا‬
     ‫سـلیقه خـود نقاشـی یـا کاغـذ رنگـی بچسـبانید‪ .‬حالا‬

         ‫ماشــی ‌نهای آمــاده را در خیابــان بگذاریــد‪.‬‬
   11   12   13   14   15   16