Page 3 - شماره هشتم قاصدک
P. 3

‫شمارههشتم ‪3‬‬    ‫شـروع بـه حـرف زدن کـرد‪ :‬عمـو جـان خـوب شـد آمدی‪.‬‬       ‫سـعید دلـش بـد جـوری گرفتـه بـود‪ .‬دلـش یـک پیراهـن‬
   ‫‪ 23‬مــرداد‬ ‫بچ ‌ههــا همــ ‌هاش از خاطــرات ســا ‌لهای قبــل در هیئــت‬  ‫مشـکی مثـل پیراهـن رضـا م ‌یخواسـت‪ .‬دوسـت داشـت‬
    ‫‪1400‬‬    ‫حـرف م ‌یزننـد‪ .‬همـه بچ ‌ههـای هیئـت منتظـرت بودنـد‪.‬‬     ‫در روزهـای عـزاداری محـرم او هـم لبـاس مشـکی داشـته‬
         ‫عمـو بـا مهربانی پیشـانی سـعید را بوسـید و گفـت‪ :‬من هم‬    ‫باشــد امــا خجالــت م ‌یکشــید بــه مامــان بگویــد برایــش‬
         ‫خیلـی خوشـحالم‪ .‬کاش ایـن وضعیت نبـود و م ‌یتوانسـتیم‬     ‫یـک لبـاس مشـکی بخـرد‪ .‬مامـان همیـن تازگـی برایـش‬
         ‫همان هیئت شـلوغ همیشـگی را داشـته باشـیم‪ .‬حـالا بیایید‬    ‫یـک پیراهـن آبـی خریـده بـود کـه قیمتـش هـم خیلـی‬
         ‫چنـد تـا سـوغاتی بـرای تـو و سـارا آوردم کـه باید بازشـان‬   ‫زیـاد بـود‪ .‬او همیـن جـور غمگیـن کنـار باغچـه نشسـته‬
         ‫کنیـد‪ .‬بعـدش بـا هـم م ‌یرویـم تـا مسـجد محـل‪ .‬عمـو بـه‬    ‫بـود و فکـر م ‌یکـرد کـه سـارا دویـد تـوی حیـاط و گفـت‪:‬‬
         ‫داخـل اتـاق آمـد و چمدا ‌نهـای بزرگـش را یکـی یکـی بـاز‬    ‫سـعید م ‌یدانـی ‪ 10‬روز اول محـرم کـی قـرار اسـت بیایـد‬
                                        ‫خان ‌همــان؟ عموجــان‪ .‬ســعید تــا اســم عموجــان را شــنید‬
                ‫کـرد‪ .‬کلـی وسـیله داخـل چمدا ‌نهـا بـود‪.‬‬     ‫گل از گلــش شــکفت و غصــه نداشــتن لبــاس مشــکی‬
         ‫یـک عروسـک بـرای سـارا‪ ،‬یـک روسـری بـرای مامـان‪،‬‬       ‫را فرامــوش کــرد‪ .‬اصــاً عموجــان از آن‬
         ‫یــک کلاه بــرای بابــا و یــک زنجیــر عــزاداری و پیراهــن‬  ‫آد ‌مهـای خیلـی خوب و مهربـان و خند‌هرو‬
         ‫مشـکی بـرای سـعید! سـعید بـاورش نم ‌یشـد‪ ،‬سـوغاتی‬       ‫بــود کــه همــه دلشــان م ‌یخواســت‬
         ‫عمـو همـان چیـزی بـود کـه آرزو داشـت‪ .‬او بـا خوشـحالی‬     ‫پی ‌ششــان باشــد‪ .‬ســعید بــا ذوق‬
         ‫بغـل عمـو پریـد و داد زد‪ :‬عموجـان تـو حـرف نـداری بعـد‬    ‫بــالا و پاییــن پریــد و داد زد‪ :‬جانمــی‬
         ‫هـم رفـت و پیراهـن مشـکی را پوشـید و زنجیـر بـه دسـت‬     ‫عموجـان‪ .‬م ‌یتوانیـم بـا هـم عـزاداری‬
         ‫آمـد تـوی اتـاق و گفـت‪ :‬چـه طـور شـدم؟! مامـان و بابـا‬    ‫کنیــم‪ .‬حتمــاً چنــد روزی م ‌یمانــد‪.‬‬
         ‫و عموجــان نگاهــی بــه ســعید انداختنــد و لبخنــد زدنــد‪.‬‬  ‫م ‌یخواهـم درسـت کـردن بادبـادک‬
         ‫مامــان گفــت‪ :‬نم ‌یدانســتم لبــاس مشــکی ایــن قــدر بــه‬  ‫را هـم یـادم دهـد‪ .‬جانمـی جـان‪ .‬بعـد‬
         ‫تـو م ‌یآیـد‪ .‬عموجـان گفـت‪ :‬مثـل بچگـی خـودم خـوش‬       ‫هـم دنبـال سـارا تـوی اتـاق دویـد تـا‬
         ‫تیــپ شــدی‪ .‬بابــا گفــت‪ :‬فقــط یــک ســربند کــم داری و‬   ‫ببینـد ماجـرا از چـه قـرار اسـت‪ .‬بلـه عموجـان‬
         ‫از تـوی جیـب کتـش یـک پارچـه سـبز باریـک در آورد‬       ‫داشـت م ‌یآمـد‪ .‬تصمیـم داشـت ‪ 10‬روز اول‬
         ‫و بــه پیشــانی ســعید بســت‪ .‬روی پارچــه نوشــته بــود یــا‬ ‫محــرم پیــش آ ‌نهــا بمانــد‪ .‬او نوح ‌هخــوان‬
         ‫حسـین(ع)‪ .‬بابـا بـا مهربانـی گفـت‪ :‬ایـن سـربندها را آقـا‬   ‫هیئـت بـود‪ .‬خـب عموجـان بـه غیـر از همـه‬
         ‫اصغـر خـادم مسـجد بـرای بچ ‌ههـای هیئـت خریـده بـود‪.‬‬     ‫خوب ‌یهایــش صــدای خیلــی خوبــی هــم‬
         ‫یکـی هـم داد بـرای تـو بیاورم‪ .‬سـعید با خوشـحالی به سـر‬    ‫داشــت‪ .‬مامــان لبخندزنــان گفــت‪ :‬ســعید‬
         ‫تـا پـای خـودش نـگاه کـرد و گفـت‪ :‬عالـی شـدم‪ .‬عموجان‬     ‫عموجـان ایـن مـدت در اتـاق تـو م ‌یخوابـد‬
         ‫همـان طـور کـه فنجـان چایـ ‌یاش را سـر م ‌یکشـید گفـت‪:‬‬    ‫پـس بیا برویـم کمی اتاقـت را مرتـب کنیم‪.‬‬
         ‫پـس حـالا کـه لبـاس پوشـیدی و آمـاد‌های بـزن برویـم‪.‬‬     ‫ســعید هــم همــراه مامــان بــا خوشــحالی‬
         ‫ماســکت را هــم فرامــوش نکنــی‪ .‬مــن بــا حا ‌جآقــای‬    ‫دویـد و مشـغول کار شـد‪ .‬زمـان مثـل بـرق و‬
         ‫محمــدی پی ‌شنمــاز مســجد قــرار دارم‪ .‬ســعید شــاد و‬    ‫بــاد گذشــت‪ .‬یــک روز و دو روز و ســه روز و‬
         ‫خوشـحال دسـت عموجـان را گرفـت و همـراه او به سـمت‬       ‫بالاخـره روز اول محـرم‪ ،‬عموجـان از راه رسـید‪ .‬سـعید‬
         ‫مسـجد محـل بـه راه افتـاد‪ .‬او خوشـحال بـود و تنـد و تنـد‬   ‫تـا صـدای عموجـان را از تـوی حیـاط شـنید مثـل موشـک‬
         ‫راه م ‌یرفـت‪ .‬دلـش م ‌یخواسـت در راه مسـجد دوسـتانش‬      ‫دویــد بیــرون‪ .‬بــا خوشــحالی او را بغــل کــرد‪ .‬بعــد هــم‬

                 ‫او را بـا لبـاس مشـکی جدیـدش ببیننـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8