Page 5 - شماره هشتم قاصدک
P. 5

‫‪ 27‬مرداد‬

                      ‫تاسوعایحسینی‬

           ‫حضـرت عبـاس مشـهور بـه حضـرت ابوالفضـل(ع) فرزنـد امـام علـی(ع) و‬
           ‫ا ‌مالبنیـن و بـرادر امام حسـین(ع) اسـت‪ .‬او انسـانی بسـیار وفـادار و مهربان‬
           ‫و همیشـه آمـاد ‌ه یـاری و فـداکاری بـرای بـرادرش امـام حسـین(ع) بـود‪.‬‬
           ‫حضـرت عبـاس در کربـا همـراه بـرادرش امـام حسـین(ع) شـجاعانه بـا‬

                   ‫سـپاه یزیـد مبـارزه کـرد و سـرانجام بـه شـهادت رسـید‪.‬‬
          ‫مـزار مطهـر حضـرت ابوالفضـل(ع) در کربلا و نزدیـک حرم امام حسـین(ع)‬
          ‫قـرار دارد‪ .‬همـه مـا در روز تاسـوعا بـرای ایـن یـار وفـادار امـام حسـین(ع)‬

                                     ‫عــزاداری م ‌یکنیــم‪.‬‬

              ‫‪ 28‬مرداد‬

          ‫عاشورایحسینی‬

‫شمارههشتم ‪5‬‬    ‫امــام حســین(ع) امــام ســوم مــا شــیعیان و فرزنــد امــام علــی(ع) و حضــرت‬
    ‫‪ 23‬مــرداد‬ ‫فاطمـه(س)‪ ،‬در مدینـه متولـد شـد‪ .‬او پـس از شـهادت بـرادرش امـام حسـن(ع)‬
    ‫‪1400‬‬    ‫بـه امامـت رسـید‪ .‬امـام حسـین(ع) در دهمیـن سـال امامتـش بـه همـراه خانـواده‬
          ‫و یـاران خـود بـه سـفر حـج رفـت‪ .‬یزیـد‪ ،‬حاکـم سـتمگ ِر زمـان او قصـد داشـت‬
          ‫تـا هرطـور هسـت امـام حسـین(ع) خلافـت او را قبـول کنـد‪ .‬امـام حسـین(ع) کـه‬   ‫نویسنده‪:‬ناهیدرحیمی‬
          ‫نم ‌یخواسـت زیـر بـار ظلـم یزیـد بـرود از مکـه بـه طـرف کشـور عـراق حرکـت‬
          ‫کـرد‪ ،‬امـا در سـرزمین کربـا سـربازان یزیـد راه او را بسـتند‪ .‬امـام حسـین(ع) و‬
          ‫یـاران وفـادارش در برابـر سـپاهیان و سـربازان یزید ایسـتادگی کردند و سـرانجام‬

             ‫در روز دهـم محـرم همـراه بـا ‪ ۷۲‬یـار وفـادار خـود بـه شـهادت رسـیدند‪.‬‬

                   ‫‪۲۸‬مرداد‬
               ‫روز جهانی عکاسی‬

          ‫وقتـی راحـت بـا گوشـی عکـس م ‌یگیریـد‪ ،‬شـاید بـه ایـن فکـر نکنیـد کـه عکاسـی کـی و چطـور اختـراع‬
                 ‫شـد‪ .‬عکاسـی یکـی از مه ‌متریـن اختراعـات قـرن نوزدهـم بـه دسـت فرانسـو ‌یها بـود‪.‬‬

          ‫عکا ‌سهـا کار مهمـی انجـام م ‌یدهنـد‪ ،‬آ ‌نهـا بـا کمـک عک ‌سهایـی کـه م ‌یگیرنـد کمـک م ‌یکننـد تـا‬
          ‫تاریـخ بـرای همیشـه بمانـد‪ .‬شـاید ایـن هـم جالـب باشـد کـه بدانیـم کار عکا ‌سهـا بـا همدیگـر فـرق‬
          ‫دارد مثـاً بعضـی از آ ‌نهـا فقـط از طبیعـت عکـس م ‌یگیرنـد‪ ،‬بعضـی نیـز بـرای عکاسـی بـه مکا ‌نهـای‬
          ‫خطرنـاک م ‌یرونـد‪ .‬مثـاً هـر جـای دنیـا کـه جنـگ باشـد‪ ،‬حتمـاً عکا ‌سهـا هـم هسـتند و بعضـی از آ ‌نها‬
          ‫در جن ‌گهـا کشـته م ‌یشـوند‪ .‬خلاصـه عکاسـی آنقـدر هنـر مهمـی اسـت کـه یـک روز را بـه نـام آن‬
          ‫نامگـذاری کرد‌هانـد پـس اگـر دور و بـر شـما عکاسـی هسـت‪ ،‬حتمـا ایـن روز را بـه او تبریـک بگوییـد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10