Page 6 - شماره هشتم قاصدک
P. 6

‫المپیکژاپن‬

‫املمپحیــیکدطوزستیـداـرست‬

‫ایــن مدا ‌لهــای خوشــرنگ طلایــی‪ ،‬نقــر‌های و برنــزی کــه مدا ‌لهــای المپیــک‬
‫امسـال بودنـد یـک فـرق مهـم بـا مدا ‌لهـای دور‌ههـای پیـش المپیـک دارنـد‪.‬‬
‫شـاید از تلویزیـون یـا مامـان و بابـا شـنیده باشـید که مدا ‌لهـای المپیک امسـال‬
 ‫بازیافتـی هسـتند! کشـور ژاپـن امسـال درس بزرگـی به همـه مردم جهـان داد‬

 ‫تـانشـاندهـدبازیافـتفقـطجداکـردنکاغذ‪،‬فلـزیـاشیشـه اززبال ‌ههای‬
      ‫معمولـی نیسـت‪ .‬بـا مـا همـراه باشـید تـا داسـتان ایـن بازیافت‬
                          ‫طلاییرابدانیم‪.‬‬

                            ‫موبای ‌لها ‌یتانرا‬        ‫نویسنده‪ :‬ثنا مجید نیا‬
                             ‫بهمابدهید!‬
                                                ‫شمارههشتم‪6‬‬
 ‫ژاپـن بعـد از ایـن کـه بـرای میزبانـی المپیـک سـال‪ ۲۰۲۰‬انتخاب شـد‪ ،‬از‬
 ‫تمـام مـردم خـود خواسـت کـه موبای ‌لهـا‪ ،‬ل ‌پتا ‌پهـا یـا لـوازم برقـی کوچـک‬                ‫‪ 23‬مــرداد‬
‫خودشـان را کـه از کار افتـاده یـا کهنـه بودنـد بـه کمیتـه المپیـک هدیـه دهنـد‪ .‬مردم‬             ‫‪1400‬‬
‫ژاپـن بیشـتر از ‪ ۶‬میلیـون موبایـل هدیـه کردنـد و بعـد از آن نوبـت متخص ‌صهایـی‬
‫بـود کـه قطع ‌ههـای ریـز داخـل موبای ‌لهـا کـه از نقـره‪ ،‬برنـز یـا طـا بـود را از داخـل‬
‫موبای ‌لهـا جـدا کننـد‪ .‬بعـد از بازیافـت موبای ‌لهای مـردم ژاپـن‪ ۳۲ ،‬کیلوگـرم طلا‪،‬‬
 ‫‪ 3.5‬کیلوگـرم نقـره و‪ 2.2‬کیلوگـرم برنـز از ایـن موبای ‌لهـای دور ریختنـی جدا‬

  ‫شـد‪ .‬ایـن یعنـی آنکـه ژاپـن ‪ ۹۰‬درصـد مـواد بـرای مدا ‌لهـا را از موبای ‌لهـا‬
   ‫بـه دسـت آورد‪ .‬بـه غیـر از آن تمـام مردمـی کـه موبای ‌لهایشـان را بـه‬
     ‫المپیـک هدیـه دادنـد حتمـاً خیلـی حـس خوبـی دارنـد‪ .‬حـس‬
       ‫اینکــه مدا ‌لهایــی کــه بــه گــردن ایــن ورزشــکارهای‬
         ‫بـزرگ و قهرمـان اسـت هدیـه آ ‌نهـا بـوده‬
                     ‫ا ست ‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11