Page 7 - شماره هشتم قاصدک
P. 7

‫المپیـک ژاپـن فقـط بـرای مدا ‌لهـا‬

            ‫از مـواد بازیافتـی اسـتفاده نکـرد‪ ،‬حتـی سـکوهایی‬                 ‫سکوهای‬
          ‫کــه قهرما ‌نهــای اول‪ ،‬دوم و ســوم روی آن م ‌یایســتند هــم‬

           ‫از پلاسـتی ‌کهای بازیافتـی اسـت‪ .‬ایـن سـکوها هـم محکم هسـتند و‬           ‫بازیافتی‬
          ‫هـم اولیـن سـکوهای تاریخ هسـتند کـه کامـاً از پلاسـتی ‌کهای بازیافتی‬

          ‫درسـت شـد‌هاند‪ .‬تـازه بـا اینکـه از پلاسـتی ‌کهای بازیافتی درسـت شـد‌هاند‬

          ‫از سـکوهای سـا ‌لهای پیـش قشـن ‌گتر هـم هسـتند‪ .‬ژاپن ‌یهـا یـک خلاقیـت‬

          ‫دیگـر هـم در ایـن المپیـک داشـتند‪ .‬آن هـم تخ ‌تهـای کارتنـی بـود! تخ ‌تهـای‬

          ‫کارتنـی واقعـاً از کارتـن سـاخته شـد‌هاند‪ .‬همـان کارت ‌نهایـی کـه تلویزیـون جدیـد‬

          ‫را داخـل آن م ‌یگذارنـد‪ .‬امـا ایـن تخ ‌تهـا خیل ‌یهـا را ترسـاند‪ .‬بعض ‌یهـا هـم ایـن‬

          ‫تخ ‌تهـا را مسـخره کردنـد چـون فکـر م ‌یکردنـد اگـر روی ایـن تخ ‌تهـا بخوابنـد‬

          ‫خیلـی راحـت م ‌یشـکند‪ .‬امـا ایـن تخ ‌تهـا خیلـی خیلـی محکـم هسـتند‪ ،‬یـک‬

          ‫ورزشـکار ایرلنـدی روی ایـن تخ ‌تهـا ایسـتاده و کلـی بـالا و پاییـن پریـده‬

          ‫تـا بـه همـه نشـان دهـد کـه چقـدر محکـم هسـتند‪ .‬ژاپـن‬

          ‫برنامــه دارد تمــام ایــن تخ ‌تهــا را بعــد از تمــام‬

          ‫شـدن المپیـک بازیافـت کنـد و هم ‌هشـان‬

          ‫را تبدیـل بـه کاغـذ کنـد‪.‬‬

‫شمارههشتم ‪7‬‬     ‫درس ژاپن‬
    ‫‪ 23‬مــرداد‬ ‫برای دنیا‬
    ‫‪1400‬‬

          ‫امسـال ژاپـن بـه همـ ‌ه مـردم دنیـا‬
          ‫نشـان داد کـه را‌ههای زیـادی برای‬
          ‫صدمــه نــزدن بــه محیــط زیســت‬
          ‫هســت‪ .‬را‌ههایــی کــه شــاید مــردم‬
          ‫دنیــا آن را جــدی نگیرنــد یــا مســخره‬
          ‫کننـد‪ .‬امـا وقتـی را‌هحلـی بـه انـدازه کافـی‬
          ‫هوشـمندانه و دقیـق باشـد بعـد از مدتـی همـه‬

                      ‫بــه آن اعتمــاد م ‌یکننــد‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12