Page 8 - شماره هشتم قاصدک
P. 8

‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬                    ‫شمارههشتم‪8‬‬

‫تابســتان کــه م ‌یرســد مدرســ ‌هها تعطیــل م ‌یشــوند و‬   ‫‪ 23‬مــرداد‬
‫مــا م ‌یتوانیــم اســتراحت کنیــم‪ .‬امــا بهــار و تابســتان‬ ‫‪1400‬‬
‫فص ‌لهایـی هسـتند کـه بعضـی حیوانات و حشـرات‬
‫بیشــتر کار م ‌یکننــد‪ .‬زنبــور عســل یکــی از‬
‫حشــراتی اســت کــه در بهــار و تابســتان ســرش‬
‫شـلو ‌غتر اسـت‪ .‬چـون زنبورهـای عسـل از بهـار‬
‫تـا اواخـر تابسـتان‪ ،‬بیـرون از کنـدو بـه دنبال شـهد‬
‫گ ‌لهـا هسـتند‪ .‬بعـد هـم بـا شـروع سـرما‪ ،‬زمـان‬
‫برداشــت عســل اســت‪ .‬شــنیدید هــر چیــزی کــه‬
‫خیلـی خوشـمزه و شـیرین باشـد م ‌یگوینـد مثل عسـل‬
‫شـیرین اسـت؟ خیلـی وق ‌تهـا هـم بـرای ایـن کـه‬
‫یــک خوراکــی خوشــمز‌هتر شــود تویــش‬
‫عسـل م ‌یریزنـد‪ .‬مثـل شـیرینی عسـلی‪،‬‬
‫کلوچـه عسـلی و‪ ...‬از بـس که ایـن ماده‬
‫طلایـی رنـگ چسـبناک خوشـمزه و پر‬
‫از انــرژی اســت‪ .‬حتمــاً م ‌یدانیــد کــه‬
‫عســ ‌لها از کجــا م ‌یآینــد؟ زنبو ‌رهــای‬
‫عسـل‪ ،‬کوچولوهایـی طلایـی هسـتند که‬
‫عسـل تولیـد م ‌یکننـد‪ .‬آ ‌نهـا عسـ ‌لها‬
‫را تـوی خانـه بزرگشـان جمـع م ‌یکننـد‪.‬‬
‫تـوی هـر اتاقـی را کـه سـرک بکشـی‪،‬‬
‫م ‌یتوانــی کلــی عســل ببینــی‪ .‬البتــه‬
‫بــه نظــرم ایــن کار را نکنیــد چــون‬
‫خطرنــاک اســت و ممکــن اســت‬
‫زنبو ‌رهــا از ســرک کشــیدن تــوی‬

   ‫خان ‌هشــان خوششــان نیایــد‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13