Page 9 - شماره هشتم قاصدک
P. 9

‫شمارههشتم ‪9‬‬                  ‫عسل‪ ،‬هم خوشمزه هم مفید‬                        ‫کلی چیز درباره زنبورها‬
    ‫‪ 23‬مــرداد‬
    ‫‪1400‬‬    ‫انســا ‌نها از هــزاران ســال پیــش شــروع بــه نگهــداری از‬   ‫راســتی م ‌یدانیــد تــوی هــر خانــه زنبــور کلــی زنبــور‬
          ‫زنبورهـا و تولیـد عسـل کردنـد چـون متوجـه فاید‌ههـای‬       ‫زندگــی م ‌یکنــد؟ درســت مثــل یــک مجتمــع مســکونی‬
          ‫عســل شــده بودنــد‪ .‬قدیم ‌یتریــن عســل بــه جــا مانــده‬    ‫بـزرگ‪ .‬زنبو ‌رهـا تـوی خانـه بزر ‌گشـان همـه کارهـا را بـا‬
          ‫در گرجســتان کشــف شــده اســت‪ .‬م ‌یدانســتید از عســل‬      ‫هـم تقسـیم م ‌یکننـد‪ .‬بلـه ایـن جـوری نیسـت کـه کسـی‬
                                           ‫تنبلـی کنـد و فقـط بنشـیند و بـه بقیـه دسـتور دهـد‪ .‬پـس‬
             ‫درطبسنتیچینی‪،‬هندیوایرانیاستفادهم ‌یکنند؟‬          ‫اگـر شـما از آن دسـته آد ‌مهایـی هسـتید کـه فقـط بلدیـد‬
          ‫رو ‌سهــا‪ ،‬در جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬از عســل بــرای درمــان‬     ‫بنشـینید و بـه بقیـه دسـتور دهیـد بهتـر اسـت یـک کمـی‬
          ‫زخ ‌مهــا اســتفاده م ‌یکردنــد‪ .‌‎‬بلــه عســل م ‌یتوانــد مثــل‬ ‫از زنبو ‌رهــای ریــزه میــزه یــاد بگیریــد‪ .‬زنبورهــا بــا هــم‬
                                           ‫حـرف م ‌یزننـد و کارهـا را تقسـیم م ‌یکننـد تـا هـر کسـی‬
                     ‫دارو بیمار ‌یهــا را درمــان کنــد‪.‬‬    ‫بتوانـد کارش را خـوب انجـام بدهـد‪ .‬شـاید بعضـی از شـما‬
          ‫راسـتی م ‌یدانسـتید فایـده عسـل بـا توجـه بـه گلـی کـه از‬     ‫بخندیــد و بگوییــد زنبو ‌رهــا کــه حــرف نم ‌یزننــد‪ .‬فقــط‬
          ‫آن درسـت شـده‪ ،‬متفـاوت اسـت؟ بـرای همیـن عسـ ‌لها‬         ‫وز وز م ‌یکننـد‪ .‬بـد نیسـت بدانیـد کـه وز وزی‬
          ‫را بــا نــام گ ‌لهایــی کــه از شهدشــان درســت شــد‌هاند‬    ‫کــه مــا م ‌یشــنویم صــدای بــال زنبو ‌رهــا‬

                          ‫نا ‌مگــذاری م ‌یکننــد‪.‬‬            ‫اسـت نـه حـرف زدنشـان‪.‬‬
          ‫البتــه عســل بــا همــه فاید‌ههایــی کــه دارد م ‌یتوانــد‬    ‫آ ‌نهــا بــا زبــان اشــاره بــا هــم حــرف‬
          ‫دردسـر سـاز باشـد‪ .‬اگـر موقـع خوردنـش دقـت نکنیـم و‬        ‫م ‌یزننــد و حرک ‌تهــای جالبــی انجــام‬
          ‫آن را روی دسـت و پـا و لباسـمان بریزیـم‪ ،‬حسـابی نـوچ و‬      ‫م ‌یدهنــد‪ .‬زنبو ‌رهــا بــرای درســت کــردن‬
                                           ‫عســل بایــد روزی چندیــن بــار از لانــه بیــرون‬
                 ‫چسبناکم ‌یشویموبههمهچیزم ‌یچسبیم‪	.‬‬         ‫برونـد و گـرده و شـهد گل جمـع کننـد‪ .‬آ ‌نهـا از یـک گل‬
                                           ‫بـه گل دیگـر پـرواز م ‌یکننـد و بـا ایـن کارشـان گرد‌ههـای‬
                            ‫نیشزنبورعسل‬         ‫گ ‌لهـای مختلـف را بـه هر طـرف م ‌یبرنـد و گرده افشـانی‬
                                           ‫م ‌یکننـد‪ .‬ایـن کار آ ‌نهـا بـه کشـاورزان کمـک م ‌یکنـد تـا‬
          ‫حتمــاً شــما هــم شــنید‌هاید کــه زنبورهــای عســل بعــد‬
          ‫از نیــش زدن م ‌یمیرنــد‪ .‬زنبورهــای عســل وقتــی نیــش‬                ‫محصـولات بهتـری داشـته باشـند‪.‬‬
          ‫م ‌یزننـد قسـمتی از بدنشـان همـراه نیـش جـدا م ‌یشـود‬
                                                           ‫مأموریتمهمزنبورها‬
           ‫و ایـن باعـث پـاره شـدن شـکم و مرگشـان م ‌یشـود‪.‬‬
            ‫پـس سـعی کنیـد زنبو ‌رهـای عسـل را عصبانـی نکنید‬       ‫زنبــور یکــی از موجوداتــی اســت کــه در قــرآن نامــش‬
            ‫و نترسـانید چـون هـم خودتـان یـک نیـش دردنـاک‬         ‫آمـده و حتـی سـور ‌های در قـرآن بـه نـام زنبـور اسـت‪.‬‬
           ‫م ‌یخوریـد و هـم زنبـور بیچـاره را بـه کشـتن م ‌یدهید‪.‬‬     ‫خـدا در قـرآن م ‌‌یگویـد کـه بـه زنبورهـا مأموریـت داده‬
           ‫راسـتی م ‌یدانسـتید نیـش زنبـور عسـل م ‌یتوانـد بـرای‬      ‫تـا لان ‌هسـازی کننـد و عسـل بسـازند‪ ،‬مأموریتـی خیلـی‬
          ‫درمــان خیلــی از بیمار ‌یهــا اســتفاده شــود؟ البتــه لازم‬   ‫مهـم کـه آ ‌نهـا خیلـی خـوب انجامـش م ‌یدهنـد‪ .‬همیـن‬
          ‫نیسـت زنبـور را عصبانـی کنیـد تا نی ‌شتـان بزنـد‪ ،‬داروهای‬     ‫طـور خـدا بـه عسـل و شـفابخش بـودن آن هـم اشـاره‬
          ‫مختلـف و حتـی کر ‌مهـای مختلـف مرطو ‌بکننـده پوسـت‬
          ‫از نیـش زنبـور عسـل درسـت شـده و در بـازار هسـت فقط‬                            ‫کـرده اسـت‪.‬‬
            ‫کافـی اسـت بـه داروخانـه برویـد و آ ‌نهـا را بخریـد‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14