Page 5 - شماره ۹ قاصدک
P. 5

‫شمارهنهم ‪5‬‬                                    ‫‪5‬شهریور‬
    ‫‪6‬شهریور‬
    ‫‪1400‬‬                       ‫روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی و روز داروساز‬

                          ‫بـرای بعضـی از بچ ‌ههـا‪ ،‬دارو خـوردن راحـت اسـت و بـرای بعض ‌یهـا خیلـی‬
                           ‫سـخت اسـت‪ .‬داروهـا بـا ایـن کـه بـرای بد ‌نمـان مفید هسـتند اما خوشـمزه‬
                           ‫نیسـتند ولـی حسـابی خوشـحال کنند ‌هانـد‪ ،‬چـون باعـث خـارج شـدن درد‬
                           ‫و بیمــاری از بد ‌نمــان م ‌یشــوند‪ .‬دیــروز‪ ،‬روز بزرگداشــت یــک داروســاز‬
                           ‫معـروف ایرانـی یعنـی محمـد بـن زکریـای رازی بـود‪ .‬رازی اولین پزشـکی‬
                           ‫بـود کـه داروهـای ترکیبـی و غی ‌رسـمی را بـرای درمـان بیمار ‌یهـا اسـتفاده‬
                          ‫کـرد و از همـه مه ‌متـر زکریـای رازی کاشـف الـکل اسـت کـه ایـن روزهـا‬
                         ‫حسـابی بـه کارمـان م ‌یآیـد‪ .‬داروسـازهای عزیـز روزتـان مبـارک! ممنـون کـه‬

                                ‫داروهـای خـوب بـرای مـا بچ ‌ههـا و بزر ‌گترهـا تهیـه م ‌یکنیـد‪.‬‬

                             ‫‪ ۱۱‬شهریور‬

              ‫روز جهانی استعدادهای درخشان‬

        ‫همـه آد ‌مهـا قـرار اسـت در این دنیای بـزرگ کارهای خوبـی انجام دهنـد‪ ،‬کارهایی‬
        ‫کـه باعـث آرامـش بیشـتر مـردم روی زمیـن شـود و خـدا هـم راضـی باشـد‪ .‬ایـن‬
        ‫آد ‌مهـا در دنیـا زیـاد هسـتند‪ ،‬کسـانی کـه بـا اید‌ههـای جدیـد و کارهـای بـزرگ‬
        ‫باعـث پیشـرفت زندگـی آد ‌مهـا شـد‌هاند‪ .‬ممکـن اسـت یـک فـرد بـااسـتعداد‬
        ‫کار بزرگـی را را‌هانـدازی کـرده باشـد کـه تعـداد زیـادی از مـردم مشـغول آن‬
        ‫شــده باشــند و زندگ ‌یشــان بهتــر شــده باشــد کــه بــه ایــن آد ‌مهــا م ‌یگوییــم‬
        ‫کا ‌رآفریـن‪ .‬اگـر شـما هـم بـا اسـتعدادید و دوسـت داریـد در آینـده کار بزرگـی‬

          ‫بـرای بهتـر شـدن زندگـی آد ‌مهـا انجـام دهیـد از همیـن الان روزتـان مبـارک‪.‬‬

                                   ‫‪12‬شهریور‬
                  ‫بعض ‌یهام ‌یگویندامامسجا ‌د(ع)دراینروزشهیدشد‌هاند‬

                 ‫یکـی از دوسـتان امـام حسـین(ع) کنارشـان نشسـته بـود و بـه حر ‌فهـای خـوب امـام گـوش‬
                 ‫م ‌یکـرد‪ .‬همـان موقـع پسـر کوچکـی وارد اتـاق شـد و پریـد تـوی بغـل امـام‪ ،‬امـام حسـین(ع)‬
                 ‫هـم پیشـان ‌یاش را بوسـید و بغلـش کـرد و بـه حر ‌فهایـش ادامـه داد‪ .‬مـردی کـه خدمـت‬
                 ‫امـام بـود پرسـید‪« :‬امـام عزیـز‪ ،‬پسـر پیامبـر مهربـان‪ ،‬اگـر خدایـی نکـرده شـما را نبینیـم‪،‬‬
                 ‫بایــد چــه کار کنیــم؟ بــا کــی حــرف بزنیــم و کارهــای خــوب را از چــه کســی بپرســیم؟»‪.‬‬
                 ‫امـام حسـین(ع) هما ‌نطـور کـه سـجاد کوچکـش را تـوی بغلـش گرفتـه بـود فرمـود‪« :‬پیـش‬

                         ‫ایـن پسـرم بیاییـد‪ ،‬او بعـد از مـن امـام اسـت و پـدر بقیـه امامـان شماسـت»‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10