Page 8 - شماره ۹ قاصدک
P. 8

‫کو ‌هها از کجا آمدند؟‬     ‫ماوکو‌هها‬

‫در زمـان تشـکیل شـدن زمیـن وقتـی دو تکـه از پوسـته‬       ‫وقتــی کوچ ‌کتــر بودیــم و م ‌یخواســتیم کــوه بکشــیم‪،‬‬   ‫شمارهنهم‪8‬‬
‫زمیـن بـه هـم کوبیـده شـدند‪ ،‬در مدتـي طولانـي زمین به‬      ‫شـروع م ‌یکردیـم بـه کشـیدن چنـد تـا هشـت بـزرگ‬
‫ســمت بــالا هــل داده شــده و کو ‌ههــا تشــکیل شــد ‌هاند‪.‬‬  ‫کنـار هـم‪ .‬همیشـه هـم آرزو داشـتیم برویـم بـالای بالای‬    ‫‪6‬شهریور‬
‫بسـیاری از بزر ‌گتریـن کو ‌ههـای جهـان همیـن شـکلی‬       ‫کـوه تـا ببینیم پشـت آ ‪‎‬نهـا چه خبر اسـت‪ .‬خـب الان هم‬     ‫‪1400‬‬
‫بــه وجــود آمد ‌هانــد‪ .‬بعضــی از کو ‌ههــا هــم در زمانــی‬  ‫کـه تابسـتان اسـت و وقـت کافـی بـرای ایـن ماجراجویی‬
‫خیلـی طولانـی بـر اثـر فرسـایش یـا آتشفشـان درسـت‬        ‫داریــم‪ .‬م ‌یتوانیــم بــا بزر ‌گت ‌رهــا کوهنــوردی کنیــم‪.‬‬
                                ‫هــم تفریــح کنیــم و هــم ببینیــم آن طــرف کو ‌ههــا‬
                       ‫شـدند‪.‬‬      ‫چــه خبــر اســت‪ .‬م ‌یتوانیــم مثــل کوهنوردهــا از کــوه‬
                                ‫بـالا برویـم‪ .‬البتـه بعضـی وق ‌تهـا هـم چهـار چنگولـی!‬
                ‫کو‌ههاچهکارم ‌یکنند؟‬       ‫بـالای کـوه ایسـتادن خیلـی حـس جالبـی دارد‪ .‬همیـن‬
                                ‫طـور فریـاد زدن بـالای کـوه‪ .‬شـما هـم امتحـان کنیـد‪.‬‬
‫کو ‌ههــا خشــک ‌یها را ســر جایشــان نگــه م ‌یدارنــد و‬    ‫فقـط حواسـتان باشـد دم گـوش دیگـران فریـاد نزنیـد‪.‬‬
‫نم ‌یگذارنـد زمیـن بلـرزد‪ .‬رشـت ‌هکو ‌هها‪ ،‬در زیـر زمیـن‪،‬‬    ‫م ‌یشــود تــوی ایــن هــوای گــرم تابســتانی آن بــالا‬
‫بــه همدیگــر وصــل هســتند‪ ،‬انــگار محکــم دســ ‌تهای‬
‫هـم را گرفت ‌هانـد‪ ،‬همیـن نم ‌یگـذارد کـه پوسـته زمیـن‬      ‫بنشـینید و منظر ‌ههـای اطـراف را ببینیـد و بـاد خنـک‬
‫در اثـر فشـاری کـه از زیـر زمیـن بـه آن وارد م ‌یشـود‪،‬‬         ‫بـوزد تـوی لباسـتان‪ .‬تـازه م ‌یتوانیـد یـک چیزی‬
‫تکـه تکـه شـود‪ .‬م ‌یدانسـتید اگـر رشـت ‌هکو ‌هها نبودنـد‪،‬‬         ‫هـم بـا خودتـان ببریـد کـه آن بـالا بخوریـد‪:‬‬
‫مــا الان بــه جــای قار ‌ههــای بــزرگ‪ ،‬میلیو ‌نهــا و شــاید‬        ‫چـای‪ ،‬هندوانـه و‪ ...‬فقـط حواسـتان باشـد‬
                                         ‫زبال ‌ههــا را بــا خودتــان برگردانیــد و‬
         ‫میلیاردهـا جزیـره کوچـک داشـتیم؟‬                  ‫دور و برتـان پخـش نکنیـد‪ .‬روی‬
‫خــدا هــم در قــرآن بــه ایــن ویژگــی کو ‌ههــا اشــاره‬               ‫کـوه بنشـینید و فکـر کنیـد‪ .‬به‬
‫کـرده اسـت‪« :‬آیـا زمیـن را محـل آرامـش‬                          ‫خیلـی چیزهـا مثلاً بـه همین‬
‫شـما و کو ‌ههـا را می ‌خهـای زمیـن قـرار‬                           ‫کــه کو ‌ههــا از کجــا‬
                                                 ‫آمدن ـد؟‬
            ‫ندادی ـم؟»‬

‫(سوره نباء آی ‌ههای‪6‬و‪)7‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13