Page 9 - شماره ۹ قاصدک
P. 9

‫شمارهنهم ‪9‬‬   ‫ســیمرغ بــوده و محلــی بــوده کــه فریــدون‪ ،‬ضحــاک‬      ‫تقریبــاً نصــف آبــی کــه انســا ‌نها اســتفاده م ‌یکننــد‬
    ‫‪6‬شهریور‬        ‫مار به دوش را در آن به زنجیر کشیده بود‪.‬‬      ‫از کو ‌ههــا بــه دســت آمــده اســت‪ .‬کو ‌ههــا مثــل یــک‬
    ‫‪1400‬‬                                   ‫گاوصنـدوق بـزرگ آبـی را کـه از بارندگـی بـاران و بـرف‬
                             ‫کو‌هخوارها‬      ‫در کوهســتان بــه وجــود آمــده‪ ،‬تــوی دلشــان ذخیــره‬
                                        ‫م ‌یکننــد و ک ‌مکــم بــه ســمت پاییــن م ‌یفرســتند‪.‬‬
        ‫تــا بــه حــال کلمــه کو ‌هخوارهــا بــه گوشــتان خــورده؟‬   ‫همــه رودخان ‌ههــای مهــم جهــان از کو ‌ههــا سرچشــمه‬
        ‫حتمــاً فکــر م ‌یکنیــد کو ‌هخوارهــا غو ‌لهــای بزرگ ‌یانــد‬
        ‫کــه غذا ‌یشــان ســن ‌گهای گنــده کــوه اســت و کــروچ‬                          ‫می‌گیرنــد‪.‬‬
        ‫کــروچ ســن ‌گها را م ‌یخورنــد‪ .‬البتــه اگــر گذرتــان بــه‬  ‫کو ‌ههــا پــر از درخــت و گیاهــان مختلــف هســتند‬
        ‫کو ‌ههایــی افتــاده باشــد کــه کو ‌هخوارهــا آن اطــراف‬    ‫کــه بعض ‌یها ‌یشــان بــرای خــوردن و بعضــی بــرای‬
        ‫هسـتند‪ ،‬منظـر ‌های از کو ‌ههـا را م ‌یبینیـد کـه انـگار یکـی‬  ‫درما ‌نهــای گیاهــی مفیــد هســتند‪ .‬مثــل زیــره کوهــی‪،‬‬
                                        ‫پسـته کوهـی‪ ،‬چـای کوهـی و‪ . ...‬کو ‌ههـا خانـه جانـوران‬
                  ‫گوش ‌هشــان را گاز زده و خــورده‪.‬‬      ‫مختلــف هســتند مثــل مــار‪ ،‬بــز کوهــی‪ ،‬عقــاب و‪...‬‬
        ‫بعضــی آد ‌مهــای ب ‌یتوجــه بــرای ب ‌هدســت آوردن پــول‬
        ‫بیشــتر و داشــتن خانــه قشــن ‌گتر‪ ،‬کو ‌ههــا را خــراب‬            ‫خان ‌ههایــی بلنــد و قشــنگ و ســنگی‪.‬‬
        ‫م ‌یکننــد‪ .‬بعض ‌یها ‌یشــان تــوی دل کو ‌ههــا خان ‌ههــای‬   ‫کو ‌ههـا بـه درد تفریـح و اسـکی و کوهنـوردی و پی ‌کنیک‬
        ‫قشــنگ بــرای خودشــان م ‌یســازند و بعض ‌یهــا معــدن‬
        ‫درســت م ‌یکننــد‪ .‬بــا ماشــی ‌نهای عجیــب و‬             ‫رفتـن و ورزش و ایـن جـور کارهـا هـم م ‌یخورند‪.‬‬
        ‫غریــب گنــده شــروع م ‌یکننــد بــه کنــدن‬
        ‫ســنگ کو ‌ههــا تــا آ ‌نهــا را بفروشــند‪،‬‬                           ‫کو ‌هها و دنیای باستان‬
        ‫پــو ‌لدار شــوند و بــا پولــش برونــد کــوه‬
        ‫تفریــح و اســکی کننــد و خــوش‬                  ‫در جهــان باســتان کو ‌ههــا اهمیــت خاصــی داشــتند و‬
        ‫بگذراننــد امــا حوا ‌سشــان نیســت‬               ‫مقـدس بودنـد‪ .‬کو ‌ههـا نمـاد پیونـد بیـن زمین و آسـمان‬
        ‫ایـن جـوری کـه تنـد و تند کو ‌ههـا را‬              ‫بودنـد‪ .‬خیلـی از قسـم ‌تهای جهـان مکا ‌نهـای مقـدس‬
        ‫خـراب م ‌یکننـد شـاید دیگـر کوهی‬
        ‫باقـی نمانـد کـه بخواهند بـالای آن‬                       ‫روی قلـه کو ‌ههـا‪ ،‬هنـوز وجـود دارنـد‪.‬‬
        ‫تفریــح کننــد‪ .‬امیــدوارم یــک روز‬                       ‫در زما ‌نهــای خیلــی قدیــم بیشــتر‬
        ‫کو ‌هخوارهــا ماشــی ‌نهای گنــده و‬                       ‫مراســ ‌مهای مذهبــی در دل کو ‌ههــا‬
        ‫عجیـب و غری ‌بشـان را خامـوش‬                          ‫انجـام م ‌یشـد‪ .‬عبـور کـردن از کـوه‬
        ‫کننــد و اجــازه دهنــد کو ‌ههــا لبخنــد‬                    ‫کار پهلوانانــی مثــل رســتم بــود‪.‬‬
        ‫بزننــد‪ ،‬یــک لبخنــد بــزرگ و ســنگی‪.‬‬
                                                 ‫کو ‌ههــا پــر از داســتا ‌نهای‬
                                                 ‫جالـب بودنـد‪ .‬مثـاً همین‬
                                                  ‫کـوه البـرز در ایـران‬

                                                  ‫باســتان خانــه‌‬

        ‫نویسنده‪:‬لیلاخیامی‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14