Page 12 - قاصدک شماره ۱۰
P. 12

‫ک آویقــرــشـنـاــاسی‬

‫پسریازکویر‬

‫پرویــز کردوانــی ســال ‪ 1310‬در روســتا بــه دنیــا‬                 ‫دوستِطبیعت‬         ‫شمارهدهم‪12‬‬
‫آمــد‪ ،‬روســتایی نزدیــک شــهر گرمســار‪ .‬روســتا‬
‫کویـری بـود‪ .‬پرویـز از کودکـی بـا بیابـان آشـنا شـد‪.‬‬   ‫پرویـز طبیعـت را دوسـت داشـت‪ .‬کو ‌ههـا برایـش‬     ‫‪ 13‬شهریور‬
‫در کویـر آب بـه سـختی پیـدا م ‌یشـود‪ .‬او فهمیـد که‬    ‫جالـب بودنـد‪ .‬از تماشـای صحـرا لـذت م ‌یبـرد‪ .‬بـه‬   ‫‪1400‬‬
‫آب خیلـی مهـم اسـت‪ .‬گیـاه در صحـرا بـه سـختی‬       ‫رودخانـه‪ ،‬جنـگل و دریـا علاقـه داشـت‪ .‬بـه ُشر ُشـ ِر‬
‫رشــد م ‌یکنــد! او متوجــه شــد کــه بایــد از گیاهــان‬ ‫بـاران بـا دقـت گـوش مـ ‌یداد‪ .‬چـه صـدای زیبایـی!‬
‫مراقبـت کـرد! پرویـز قـدر آب را م ‌یدانسـت‪ .‬کویـر‬     ‫حــرف کویــر را م ‌یفهمیــد! چــه ســکوت قشــنگی!‬
‫تشـنه بـود‪ .‬تصمیـم گرفـت وقتـی بـزرگ شـد بـه‬       ‫پرویـز م ‌یخواسـت دربـاره طبیعـت بیشـتر بدانـد‪ .‬او‬
                             ‫از معل ‌مهـا در ایـن بـاره سـؤال م ‌یپرسـید‪ .‬دوسـت‬
         ‫کویـر کمـک کنـد‪ .‬امـا چطـور؟!‬      ‫داشــت محــل زندگــ ‌یاش را بهتــر بشناســد‪ .‬ایــران‬
                             ‫یـک کشـور بـزرگ اسـت‪ .‬بـه نقشـه جغرافـی نـگاه‬
              ‫سفربهآلمان‬          ‫م ‌یکـرد‪ .‬چقـدر شـهر و روسـتا! چقـدر کـوه و دشـت!‬
                             ‫پرویـز تصمیـم خـودش را گرفـت! بایـد جغراف ‌یدان‬
‫پرویــز کردوانــی در دبســتان روســتا درس خوانــد‪.‬‬
‫در شـهر گرمسـار بـه دبیرسـتان رفـت‪ .‬دیپلمـش را‬                          ‫م ‌یشــد!‬
‫از دبیرسـتان رازی تهـران گرفـت‪ .‬آقـای کردوانـی‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16