Page 13 - قاصدک شماره ۱۰
P. 13

‫شمارهدهم ‪13‬‬               ‫‪ 90‬سالزندگیخوب‬          ‫بـرای ادامـه تحصیـل بـه کشـور آلمـان رفـت‪ .‬او بـه‬
    ‫‪ 13‬شهریور‬                            ‫آرزوی کودکـ ‌یاش رسـید‪ .‬در آلمـان رشـته جغرافی‬
     ‫‪1400‬‬   ‫‪ 27‬مـرداد امسـال آقـای کردوانـی درگذشـت‪ .‬او ‪90‬‬    ‫را انتخــاب کــرد و جغرافــ ‌یدان شــد! او موفــق شــد‬
          ‫سـال زندگـی کـرد‪ .‬او یـک انسـان خـوب بـود‪ .‬بـه‬    ‫دکتـرای رشـته «عمـران کویر» بگیـرد‪ .‬عمـران یعنی‬
          ‫محیـط زیسـت اهمیـت داد‪ .‬بـه مـردم‌گفـت کـه قدر‬    ‫آبادانــی! هــدف آقــای کردوانــی کمــک بــه محیــط‬
          ‫آب را بیشـتر بداننـد‪ .‬آقـای کردوانـی هشـدار داد که‬
          ‫ممکـن اسـت در آینـده آب کـم شـود! خیلـی خیلـی‬                   ‫زیسـت ایـران بـود!‬
          ‫کـم! م ‌یدانیـد چـرا؟ چـون کشـور مـا یـک کشـور‬
          ‫خشــک اســت‪ .‬در کشــور مــا بــاران کــم م ‌یبــارد!‬            ‫پدرعلمکویرشناسی‬
          ‫کاش قـدر آب را بیشـتر از گذشـته بدانیـم! بیشـتر‬
          ‫درخــت بکاریــم! کاش بیشــتر بــا طبیعــت دوســت‬   ‫آقــای کردوانــی در آلمــان نمانــد‪ .‬او بــه ایــران‬
                                     ‫برگشـت‪ .‬کویـر تشـنه بـود‪ .‬م ‌یخواسـت بـه کویـر‬
                    ‫باشـیم! مثـل آقـای کردوانـی‪.‬‬   ‫کمـک کنـد‪ .‬چنـد کتـاب مهـم دربـاره محیط زیسـت‬
                                     ‫نوشـت‪ .‬بـه خاطـر ایـن کتا ‌بهـا بـه آقـای کردوانـی‬
            ‫نویسنده‪ :‬مهدی مرادی‬                ‫جایــزه دادنــد‪ .‬او در چنــد دانشــگاه مهــم درس‬
                                     ‫مــ ‌یداد‪ .‬بــه دانشــجوها م ‌یگفــت کــه آب چقــدر‬
                                     ‫مهـم اسـت‪ .‬آقـای کردوانـی بـا خشکسـالی جنگیـد‪.‬‬
                                     ‫بــا ک ‌مآبــی مبــارزه کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1384‬چهــره‬
                                     ‫مانـدگار جغرافیـا شـد‪ .‬بـه آقـای کردوانـی «پـدر علم‬

                                                ‫کویرشناســی» م ‌یگوینــد‪.‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16