Page 3 - قاصدک شماره ۱۰
P. 3

‫شمارهدهم ‪3‬‬                        ‫ســوغاتی‬
   ‫‪ 13‬شهریور‬
    ‫‪1400‬‬                                    ‫عطر و نبات و زعفران هم‬
                                           ‫سوغاتیخوب ‌یاستاما‬
                     ‫شاعر‪:‬منیرههاشمی‬               ‫آن رو به رویت ایستاده‬
                                            ‫زیباترینتصویردنیا‬

                                   ‫سوغاتی شهر من آ ‌ن جاست‬
                                  ‫تصویری از یک صحن و گنبد‬

                                   ‫چی بهتر از این عک ‌سها را‬
                                    ‫تو م ‌یبری از شهر مشهد؟‬

                              ‫عکسی کنار صحن و گنبد‬
                               ‫زیباتر از آن واقعاً نیست‬
                               ‫حالا به من لطفاً بگو زود‬
                              ‫سوغاتی شهر شما چیست؟‬
   1   2   3   4   5   6   7   8