Page 7 - قاصدک شماره ۱۰
P. 7

‫اگرزمینگرمشودچهم ‌یشود؟‬

              ‫اگــر زمیــن گــرم شــود یخچا ‌‌لهــای قطبــی غو ‌لپیکــر در قطــب جنــوب و قطــب شــمال بــه‬
          ‫سـرعت آب م ‌یشـوند‪ .‬ایـن یخچا ‌لهـا‪ ،‬آب شـیرین هسـتند و اگـر ایـن ی ‌خهـا آب شـده و وارد دریاهـا‬
          ‫‌شـوند‪ ،‬مـا آب شـیرین زیـادی را از دسـت م ‌یدهیـم‪ .‬عـاوه بـر ایـن سـطح آب دریاهـا بـالا م ‌یآیـد و‬
          ‫خیلـی از جزیر ‌ههـا کـه ممکـن اسـت محـل زندگـی مـردم باشـد‪ ،‬بـه آرامـی زیـر آب مـ ‌یرود‪ .‬عـاوه بـر‬
          ‫ایـن بارا ‌نهـای بیشـتری خواهـد باریـد‪ .‬شـاید فکـر کنیـد بـاران کـه چیـز خوبـی اسـت پـس چـه بهتـر کـه‬
         ‫بـاران بیشـتری ببـارد امـا خـاک بعضـی از نقـاط نم ‌یتوانـد مقـدار زیـادی آب بـاران را تحمـل کنـد و آب‬
          ‫را در خـودش فـرو ببـرد‪ .‬بـه همیـن خاطـر در ایـن مناطـق سـیل م ‌یآیـد مثـل سـی ‌لهایی کـه گاهـی‬

           ‫در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان م ‌یآیـد‪ .‬از طرفـی چـون تعـادل بـاران بـه هـم م ‌یخـورد در بعضـی‬
                    ‫مناطـق کـه قبـاً بـاران زیـادی م ‌یآمـده ممکـن اسـت خشکسـالی ب ‌هوجـود بیایـد‪.‬‬

‫شمارهدهم ‪7‬‬
    ‫‪ 13‬شهریور‬
    ‫‪1400‬‬

                  ‫برای جلوگیری از گرم شدن زمین چه کنیم؟‬

 ‫گـرم شـدن زمیـن بیشـتر بـه خاطـر آلودگ ‌یهـای صنعتـی اسـت‪ .‬کشـورهایی کـه بیشـترین آلودگـی را تولیـد‬
 ‫م ‌یکننــد آمریــکا‪ ،‬هنــد و روســیه هســتند‪ .‬ایــران هــم در تولیــد آلودگــی مقــام هفتــم را دارد! راســتی کــه مقــام‬
 ‫خیلـی بـدی اسـت‪ .‬بـرای اینکـه زمیـن گر ‌متـر از ایـن نشـود و زندگـی خودمـان بـه خطـر نیفتـد‪ ،‬رئی ‌سجمهورهـای‬
 ‫کشـورها بایـد بـا هـم عهـد کننـد تـا جایـی کـه م ‌یتواننـد کمتـر آلودگـی تولیـد کننـد و بـه قو ‌لشـان هـم وفـادار بماننـد‪.‬‬
‫شـاید بپرسـید مـا چـه کاری م ‌یتوانیـم بکنیـم؟ اسـتفاده کمتـر از ماشـین شـخصی‪ ،‬کاشـتن درخـت و حتـی اسـراف‬
‫نکـردن غـذا م ‌یتوانـد بـه زمیـن عزیزمـان کمـک کنـد کـه کمتـر گرمـش باشـد‪ .‬بـه غیـر از همـه ایـن کارهـا‬
 ‫دانسـتن‪ ،‬خوانـدن و داشـتن دانـش راجـع بـه همـ ‌ه ایـن مـوارد از همـه چیـز مه ‌متـر اسـت‪ .‬اگـر مـا راجـع بـه‬

  ‫محیـط زیسـت بیشـتر بدانیـم‪ ،‬م ‌یتوانیـم بـه دوسـتان یـا حتـی مامـان و باباهایمـان هـم چیـزی یـاد دهیـم و هـر‬
   ‫قـدر دانـش مـا راجـع بـه ایـن موضوعـات بیشـتر شـود بهتـر م ‌یتوانیـم بـه کـره زمیـن و خودمـان کمـک کنیـم‪.‬‬

         ‫نویسنده‪ :‬ثنامجیدنیا‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12