Page 12 - قاصدک ۱۲
P. 12

‫شمارهدوازدهم‪12‬‬

                               ‫‪ 27‬شهریور‬
                                ‫‪1400‬‬

       ‫ماه ‌یها چگونه در آب نفس م ‌یکشند؟‬             ‫ماه ‌یهــا بــه همــراه ب ‌یمهــرگان‪ ،‬دوزیســتان‪،‬‬
                                    ‫خزنــدگان‪ ،‬پرنــدگان و پســتانداران ‪ 6‬گــروه‬
‫همـه جانـوران بـرای اینکه زنـده بماننـد به اکسـیژن نیاز‬       ‫اصلــی جانــوران را تشــکیل م ‌یدهنــد‪ .‬آ ‌نهــا اولیــن‬
‫دارنــد‪ .‬همانطــور کــه م ‌یدانیــد ماه ‌یهــا دارای آبشــش‬  ‫مهر ‌هدارانـی هسـتند کـه حـدود ‪ ۴۸۰‬میلیـون سـال قبـل روی‬
‫هسـتند و بـه وسـیله آن م ‌یتواننـد نفـس بکشـند‪ .‬وقتـی‬     ‫زمیـن بـه وجـود آمد ‌هانـد‪ .‬ایـن جانـوران دارای سـتون فقـرات‪،‬‬
‫آب وارد دهــان ماهــی م ‌یشــود‪ ،‬از رشــت ‌ههای آبشــش‬    ‫آبشــش و بالــه هســتند‪ .‬تعــداد ماه ‌یهــا در اقیانو ‌سهــا‪،‬‬
‫عبــور م ‌یکنــد‪ .‬ایــن رشــت ‌هها اکســیژن داخــل آب را‬    ‫دریاچ ‌ههـا و رودخان ‌ههـای جهـان بسـیار فـراوان اسـت و بـه‬
‫جـذب کـرده و آن را وارد جریـان خـون م ‌یکننـد‪ .‬قلـب‬       ‫طــور دائــم گون ‌ههــای جدیــدی کشــف م ‌یشــوند‪ .‬در حــال‬
‫ماهـی خـون را پمپـاژ م ‌یکنـد تـا اکسـیژن در سراسـر‬       ‫حاضـر بیـش از‪ 30‬هـزار گونـه از انـواع مختلـف ماه ‌یهـا در‬
‫بـدن پخـش شـود‪ .‬در همـان زمـان د ‌یاکسـیدکربنی کـه‬            ‫آ ‌بهــای دنیــا شــناخته و نا ‌مگــذاری شــده اســت‪.‬‬
‫در خـون وجـود دارد بـه وسـیله آبشـ ‌شها بـه داخـل آب‬
‫منتقـل م ‌یشـود‪ .‬پـس ماهـی اکسـیژن را از آب جـذب‬
‫کـرده و د ‌یاکسـیدکربن را دفـع م ‌یکنـد‪ .‬جالـب اسـت‬
‫بدانیــد آبشــ ‌شها تنهــا زمانــی کار م ‌یکننــد کــه آبــی‬
‫کـه دارای اکسـیژن اسـت بـه طـور مـداوم در میا ‌نشـان‬
‫جریـان داشـته باشـد‪ .‬بـه همیـن دلیل اسـت کـه ماه ‌یها‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16