Page 13 - قاصدک ۱۲
P. 13

‫شمارهدوازدهم ‪13‬‬           ‫ماه ‌یها نیازی به پلک چشم ندارند‬       ‫و کوسـ ‌هها همیشـه در حـال حرکتنـد و وقتـی بـه وسـیله‬
    ‫‪ 27‬شهریور‬                                  ‫ماهیگیـران از آب گرفتـه شـوند‪ ،‬سـریع م ‌یمیرنـد‪.‬‬
     ‫‪1400‬‬   ‫همانطــور کــه م ‌یدانیــد تفــاوت زیــادی بیــن انســا ‌نها‬
          ‫و ماه ‌یهــا وجــود دارد‪ ،‬مثــل همیــن پلــک چشــم‪ .‬مــا‬            ‫ماه ‌یهاشناگرهایماهریهستند‬
          ‫حتــی در خوابیــدن هــم متفــاوت هســتیم‪ .‬دانشــمندان‬
          ‫م ‌یگوینــد‪ :‬فهمیــدن اینکــه در مغــز ماهــی چــه خبــر‬   ‫ماه ‌یهـا شـبیه حـرف انگلیسـی ‪ S‬شـنا م ‌یکننـد‪ .‬حرکت‬
          ‫اســت‪ ،‬ســاده نیســت‪ .‬آ ‌نهــا گاهــی اوقــات اســتراحت‬    ‫بــدن آ ‌نهــا از سرشــان شــروع م ‌یشــود و در امتــداد‬
          ‫م ‌یکننــد‪ ،‬مثــاً همیــن کــم شــدن فعالیــت بدنشــان‬    ‫بدنشـان ادامـه پیـدا م ‌یکنـد‪ .‬یعنـی سـر ماهـی بـه یـک‬
          ‫شــباهت زیــادی بــه خوابیــدن دارد‪ .‬بعضــی از ماه ‌یهــا‬   ‫طـرف حرکـت م ‌یکنـد و بقیـه بـدن آن حرکـت را دنبال‬
          ‫خـود را در میـان سـن ‌گها و مرجا ‌نهـا اسـتتار م ‌یکننـد‬   ‫م ‌یکنـد بـه ایـن ترتیـب یـک منحنـی شـکل م ‌یگیـرد‪.‬‬
          ‫( مخفـی م ‌یکننـد)‪ ،‬یا بـرای محافظـت خودشـان در برابر‬     ‫وقتـی ایـن منحنـی بـه انتهـای بـدن ماهـی یعنـی دم آن‬
          ‫شـکارچ ‌یها‪ ،‬پوشـش چسـبناکی تولیـد م ‌یکننـد‪ .‬همیـن‬      ‫م ‌یرســد‪ ،‬باعــث م ‌یشــود ایــن جانــور بــه ســمت جلــو‬
          ‫سیسـتم دفاعـی آ ‌نهـا هـم بـه نوعـی خوابیدن محسـوب‬      ‫بــرود‪ .‬ســپس ســر ماهــی خــاف جهــت م ‌یچرخــد و‬
          ‫م ‌یشـود‪ .‬کوسـ ‌هها همیشـه در حـال شـنا کـردن هسـتند‪،‬‬     ‫منحنــی جدیــدی را ب ‌هوجــود مــ ‌یآورد و ایــن منحنــی‬
          ‫آ ‌نهـا هـم در بین فعالیتشـان اسـتراحت م ‌یکننـد‪ .‬جالب‬    ‫جدیــد باعــث م ‌یشــود کــه دم ماهــی قبــل از شــروع‬
          ‫اسـت بدانیـد انسـا ‌نها و تقریبـاً تمامـی پسـتانداران پلک‬   ‫منحنـی بعـدی در خـاف جهـت فشـار وارد کنـد‪ .‬بـه این‬
          ‫دارنــد کــه رطوبــت چشــم آ ‌نهــا را حفــظ م ‌یکنــد‪.‬‬
          ‫ماه ‌یهـا چـون در آب زندگـی م ‌یکننـد نیـازی بـه حفـظ‬              ‫ترتیـب ماهـی م ‌یتوانـد شـنا کنـد‪.‬‬
          ‫رطوبـت چشـم ندارنـد‪ .‬شـاید علـت حسـادت ماه ‌یهـا‬

                ‫بـه مـا انسـا ‌نها همیـن پلـک چشـم باشـد!‬

                                         ‫مترجم‪ :‬زهرا زمانیان‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16