Page 14 - قاصدک ۱۲
P. 14

‫گو ‌شدراز حالا در خانه گولی پاندا کار م ‌یکند‪.‬‬    ‫ایدهخوشمزهگو ‌شدراز‬               ‫ماجراهای‬
                                                       ‫گوش دراز‬
 ‫من تا حالا‬                     ‫من خیلی درباره‬
‫نشنیدهبودمکه‬                    ‫محصولاتیکهاستفاده‬
‫در خمیر دندان‬                    ‫م ‌یکنمحساسهستم‪.‬‬
                          ‫برای مثال من فقط از‬
 ‫نمکباشد‪.‬‬                     ‫خمیردندانیاستفاده‬

                           ‫م ‌یکنمکهتوش‬
                             ‫نمک باشه‪.‬‬

‫منم ‌یرومبیرونقدمبزنم‬                         ‫نمک برای تمیز کردن و سلامتی دندان‬
 ‫برایناهاربرم ‌یگردم‪.‬‬                         ‫خیلی مفید است و باید امتحانش کنی‪.‬‬

                                   ‫حتماً‬                ‫مترجم‪ :‬سپهرسپاهییونسی‬

‫باشه من ناهار رو‬
 ‫آمادهم ‌یکنم‪.‬‬

                        ‫اما وقتی گولی به خانه برگشت‪...‬‬

                        ‫امتحانشونکنید‪.‬‬        ‫توغذاهای‬
                                      ‫متنوعیپختی!‬

 ‫چوننمک‬            ‫چرا این کار را‬    ‫چون من در غذا‬       ‫گو ‌شدراز! چرا غذا مزه‬   ‫شمارهدوازدهم‪14‬‬
‫تمام شده بود‪.‬‬          ‫کردی؟‬       ‫از خمیردندان‬        ‫خمیردندانم ‌یدهد؟‬
                          ‫استفاده کردم‪.‬‬                     ‫‪ 27‬شهریور‬
                                                      ‫‪1400‬‬

 ‫شمام ‌یتوانیدبهجایخمیر‬    ‫حالا من با‬   ‫شما گفتید که در خمیر‬     ‫چرا وقتی نمک تمام شد به‬
‫دندان آن را روی مسواک بمالید!‬ ‫این همه غذا‬
                ‫چه کار کنم؟‬   ‫جاشازخمیردنداناستفادهکردی؟ دندان نمک وجود دارد پس‬

                        ‫من در غذا خمیر دندان ریختم‪.‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16