Page 16 - قاصدک ۱۲
P. 16

‫آموزش‪ :‬طاهره عرفانی‬  ‫‪ 2‬چ‪۱‬سجعببمهایخعالی‬ ‫جعبههدیه‬                      ‫ضمیمه کودک روزنامه قدس‬
           ‫‪ 3‬خردهکاغذرنگی‬                               ‫مدیرمسئول‪ :‬علی یعقوبی‬
    ‫‪1‬‬                 ‫پــدر فاطمــه وســایل کارش را بــه خاطــر‬
    ‫‪3‬‬         ‫‪2‬‬        ‫کرونــا بــه خانــه آورد‪ .‬ابــزار کارش را از‬       ‫سردبیر مجلات و ضمائم‪ :‬سیدمحسن اسدی‬
    ‫‪5‬‬         ‫‪4‬‬        ‫جعب ‌ههــا بیــرون آورد‪ .‬آ ‌نهــا را روی میــزش‬       ‫دبیر قاصدک‪ :‬عباسعلی سپاهی یونسی‬
             ‫‪6‬‬        ‫گذاشــت‪ .‬فاطمــه وقتــی جعب ‌ههــای خالــی‬            ‫تصویرگر جلد‪ :‬باران امامی‬
                     ‫را دیــد‪ ،‬یــاد مــادر بزرگــش افتــاد‪ .‬کــه هــر‬
                     ‫وقــت م ‌یخواســت صلــوات بفرســتد‪ .‬از روی‬     ‫نشانی‪ :‬مشهد‪ ،‬بولوار سجاد‪ ،‬نبش سجاد یک‬
                     ‫طاقچـه بـه سـختی تسـبیح را از میـان هـم جدا‬      ‫تلفن‪)051( 37662587 :‬‬
                     ‫م ‌یکـرد‪ .‬تصمیـم گرفـت بـرای مـادر بـزرگ‬         ‫پیامک‪30004567 :‬‬
                     ‫و مــادرش جعبــ ‌های بــرای تسبی ‌حهایشــان‬
                     ‫درسـت کنـد‪ .‬دو جعبـه تمیزتـر را از پـدرش‬           ‫صندوق پستی‪ 577 :‬ـ ‪91735‬‬
                     ‫گرفـت‪ .‬دسـت بـه کار شـد‪ .‬دو جعبـه هدیـه‬
                     ‫یکــی بــرای مــادر بــزرگ و دیگــری بــرای‬    ‫شمارهدوازدهم‪16‬‬

                               ‫مــادرش درســت کــرد‪.‬‬      ‫‪ 27‬شهریور‬
                                               ‫‪1400‬‬
                           ‫چطوریدرستکنیم؟‬

                     ‫ابتــدا نوارهــای کاغــذی را روی یــک طــرف‬
                     ‫جعبــه بگذاریــد‪ .‬بــا مــداد علامــت بگذاریــد‪.‬‬
                     ‫بعــد قیچــی کنیــد‪ .‬بــه نوارمقوایــی چســب‬
                     ‫بزنیــد‪ .‬نوارهــای کاغــذی را از لبــه جعبــه‬
                     ‫بچسـبانید‪ .‬بعـد رنـگ دیگـری را بـه سـلیقه‬
                     ‫خودتــان کنــار رنــگ قبلــی بچســبانید‪ .‬بــه‬
                     ‫همیـن ترتیـب دور تـا دور جعبـه کاغذهـای‬
                     ‫رنگـی را بچسـبانید‪ .‬در پایـان جعبـه را هـم‬
                     ‫بـه همیـن روش کاغـذ رنگـی بچسـبانید‪ .‬حالا‬

                             ‫جعبــه هدیــه آمــاده اســت‪.‬‬
   11   12   13   14   15   16