Page 10 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 10

‫معلم‬
‫ردیاوسضی‌تداشتنی‬

‫در مدرســ ‌ههای ســیروس و اقدســیه در شــهر‬    ‫شهری با هشت رود‬              ‫شمارهسیزدهم‪10‬‬
‫تبریــز درس خوانــد‪ .‬شــاگرد اول بــود‪ .‬او را‬
                                              ‫‪ 3‬مهـــرماه‬
‫محسـن در هشـترود بـه دنیـا آمـد‪ .‬هشـترود فرسـتادند تهـران‪ .‬در تهـران یـک مدرسـه بود‬     ‫‪1400‬‬

‫یکـی از شـهرهای اسـتان آذربایجـان شـرقی به اسـم دارالفنـون‪ .‬خیلـی از دانشـمندان ایرانی‬

‫اســت‪ .‬ایــن شــهر در نزدیکــی تبریــز قــرار در ایـن مدرسـه درس خواند ‌هانـد‪ .‬ایـن مدرسـه‬

‫دارد‪ .‬م ‌یدانیــد چــرا بــه ایــن شــهر هشــترود را امیرکبیـر درسـت کـرده اسـت‪ .‬محسـن در‬

‫م ‌یگوینــد؟ چــون هشــت رود از ایــن شــهر دبیرسـتان دارالفنـون یـک دان ‌شآمـوز کوشـا‬

‫رد م ‌یشـده! پـدر محسـن یکـی از روحانیـان بــود‪ .‬معل ‌مهــا او را دوســت داشــتند‪.‬‬

                         ‫معـروف ایـن شـهر بـود‪ .‬محسـن از کودکـی‬

‫خداحافظ پزشکی‪ ،‬سلام هندسه‬             ‫بـا علـم و دیـن آشـنا شـد‪.‬‬

‫محسـن بـه دانشـگاه رفـت‪ .‬اگـر گفتیـد چـه‬     ‫شاگرد اول دارالفنون‬
‫رشــت ‌های؟ پزشــکی‪ ،‬امــا او ریاضــی را بیشــتر‬

‫محسـن ریاضـی را دوسـت داشـت‪ .‬مخصوصـاً دوســت داشــت‪ .‬تصمیــم گرفــت بــه دنیــای‬

‫هندســه را‪ .‬بــا شــک ‌لهای هندســی ســرگرم هندسـه برگـردد‪ .‬هندسـه یکـی از رشـت ‌ههای‬

‫م ‌یشـد‪ :‬مثلـث‪ ،‬مسـتطیل‪ ،‬لـوزی‪ .‬دایـره هـم ریاضـی اسـت‪ .‬محسـن هشـترودی با پزشـکی‬

‫آن جـا بـود! خـط و نقطـه هـم بودنـد! محسـن خداحافظــی کــرد‪ .‬بــه کشــور فرانســه رفــت‪.‬‬

‫شــعر هــم م ‌یگفــت‪ .‬بــه هنــر هــم علاقــه در آنجـا دکتـرای ریاضـی گرفـت‪ .‬بـه آرزوی‬

‫کودکـ ‌یاش رسـید‪ .‬او اسـتاد هندسـه شـد‪.‬‬      ‫داشــت‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15