Page 11 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 11

‫دوست کتاب‬           ‫درس زندگی‬

          ‫آقــای هشــترودی بــه ایــران برگشــت‪ .‬در محسـن هشـترودی عاشـق کتـاب بـود‪ .‬او م ‌یگفت‪:‬‬
          ‫دانشـگا ‌ههای تبریـز و تهـران‪ ،‬اسـتاد ریاضـی شـد‪« .‬ســر هــر کوچــه بایــد یــک کتابخانــ ‌ه باشــد»‪.‬‬

          ‫در دانشـگاه تهران درس داد‪ .‬دانشـجوها دوسـتش آقــای هشــترودی همیشــه کتــاب م ‌یخوانــد‪ .‬بــا‬

          ‫داشــتند‪ .‬م ‌یدانیــد چــرا؟ چــون در کنــار ریاضــی‪ ،‬شــاعران و نویســندگان دوســت بــود‪ .‬خــودش‬

          ‫درس زندگـی هـم مـ ‌یداد‪ .‬دانشـجوها از او خیلـی هــم چنــد کتــاب دربــاره ریاضــی‪ ،‬شــعر و هنــر‬

          ‫نوشــته اســت‪ .‬بــه محســن هشــترودی م ‌یگوینــد‬  ‫چیزهـا یـاد گرفتنـد‪.‬‬

          ‫آقـای هشـترودی بـه آمریـکا‪ ،‬هلنـد و چنـد کشـور پروفســور‪ .‬پروفســور یعنــی کســی کــه در کار‬

‫شمارهسیزدهم‪11‬‬    ‫دیگـر دعـوت شـد‪ .‬در آن کشـورها درباره هندسـه خــودش حرفــ ‌های شــده‪ .‬پروفســور هشــترودی‬
    ‫‪ 3‬مهـــرماه‬
    ‫‪1400‬‬    ‫یـک ریاضیـدان حرفـ ‌های بـود‪ .‬او بـه جـز ریاضـی‬  ‫ســخنرانی کرد‪.‬‬

          ‫بــا رشــت ‌ههای دیگــر علمــی هــم آشــنا بــود‪.‬‬

                                 ‫شعر و داستان‬
          ‫آقــای هشــترودی معــروف بــود امــا زندگــی جایزه محسن هشترود 	ی‬

          ‫سـاد ‌های داشـت‪ .‬زندگـی سـاده او زیبـا بـود‪ .‬آقـای انجمـن ریاضـی ایـران بـه کسـانی کـه در هندسـه‬
          ‫هشــترودی وقتــی از ریاضــی و هندســه خســته پیشـرفت کننـد جایـزه م ‌یدهـد‪ .‬اسـم ایـن جایـزه‬
          ‫م ‌یشـد‪ ،‬شـطرنج بـازی م ‌یکـرد‪ .‬موسـیقی گـوش چیســت؟ جایــزه محســن هشــترودی‪ .‬انجمــن‬

          ‫مــ ‌یداد‪ .‬شــعر و داســتان م ‌یخوانــد‪ .‬شــاعر مــورد ریاضــی ایــن کار را بــه احتــرام آقــای هشــترودی‬
          ‫علاقـه او حافـظ شـیرازی بـود‪ .‬محسـن هشـترودی انجـام داده اسـت‪ .‬اگـر شـما هم هندسـه را دوسـت‬
          ‫بـا مـردم مهربـان بود‪ .‬مـردم او را دوسـت داشـتند‪ .‬داریـد‪ ،‬شـاید در آینـده برنـده ایـن جایزه بشـوید‪.‬‬

                                    ‫مــردم م ‌یدیدنــد کــه او مثــل خودشــان اســت‪ .‬او‬

                                    ‫مغـرور نبـود‪.‬‬

          ‫نویسنده‪ :‬مهدی مرادی‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16