Page 13 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 13

‫دهان ما‬                   ‫طفلىكدهانما‬
                              ‫بسكهخستهم ‌یشود‬

                               ‫روز و شب هزار بار‬
                                ‫بازوبستهم ‌یشود‬

                     ‫بازوبستهم ‌یشود‬

‫شمارهسیزدهم ‪13‬‬              ‫تاكهگف ‌توگوكنيم‬
    ‫‪ 3‬مهـــرماه‬             ‫لقم ‌ههایگندهرا‬
     ‫‪1400‬‬
                              ‫توی آن فرو كنيم‬

                      ‫كیتمامم ‌یشود‬
                      ‫كارهای اين دهان‬
                     ‫چندلحظهكاشكی‬
                     ‫چسب م ‌یزدم به آن‬

           ‫شاعر‪:‬مريمهاش ‌مپور‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16