Page 4 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 4

‫یک مهرما ِه متفاوت‬

‫حر ‌فهـا طولانـی نشـود و بـه باز ‌یهـای جدیـد رایانـ ‌های‬  ‫هـوای خنـک پاییـزی که بـه صورتمـان م ‌یخـورد وصدای‬
‫و فیل ‌مهــای ابرقهرمانــی و‪ ...‬نکشــد‪ .‬امیدواریــم خیلــی‬ ‫قارقـار کلا ‌غهـای قارقـاری را کـه م ‌یشـنویم‪ ،‬م ‌یفهمیـم‬
‫زود مدرســ ‌هها دوبــاره بــاز شــوند و ســر صبــح ســاعت‬  ‫کـه مهـر آرام آرام از راه رسـیده اسـت‪ .‬بـاز هـم کیـف و‬
‫‪ 7‬از خـواب بیـدار شـوید و لبـاس فـرم مدرسـه بپوشـید‬     ‫دفتـر و مشـق و همکلاسـ ‌یهای جدیـد‪ .‬البته الان دو سـالی‬
‫و برویــد ســر کلا ‌سهــای واقعــی خودتــان‪ .‬همدیگــر را‬  ‫هسـت کـه اول مهـر بـا سـا ‌لهای قبـل فـرق کـرده‪ .‬یـک‬
‫حسـابی ببینیـد و زن ‌گهـای تفریـح بـا هـم بـازی کنیـد‬    ‫جـور دیگـر شـده‪ .‬راسـتش سـر کلاس نشسـتن از پشـت‬
‫و تـا م ‌یتوانیـد حـرف بزنیـد‪ .‬تـا آن وقـت ماسـک زدن‬    ‫صفحـه کامپیوتـر و گوشـی موبایـل یـک کمـی متفـاوت‬
‫و فاصلـه اجتماعـی را فرامـوش نکنیـد‪ .‬راسـتی! اگـر هـم‬    ‫اسـت امـا خوب ‌یهایـی هـم دارد مثـل خوراکـی خـوردن‬
‫کســی در خانــواده شــما دوســت نــدارد واکســن بزنــد‬   ‫ســر کلاس و از زیــر پتــو درس گــوش دادن و‪ ...‬البتــه‬

    ‫تشـویقش کنیـد کـه حتمـاً واکسـن بزنـد‪.‬‬         ‫مطمئنــاً شــما از ایــن جــور دان ‌شآمــوزان نیســتید‪.‬‬
                                        ‫حتمـاً صبحانـه خـورده و مرتـب و‬
                                         ‫خو ‌شتیــپ ســر کلاس حاضــر‬       ‫شمارهسیزدهم‪4‬‬
                                         ‫م ‌یشـوید‪ .‬البتـه خیلـی بـد اسـت‬
                                         ‫کــه نم ‌یتوانیــد همکلاســ ‌یها‬    ‫‪ 3‬مهـــرماه‬
                                         ‫را ببینیــد و ســر کلاس شــوخی‬      ‫‪1400‬‬
                                         ‫کنیـد و سـر بـه سـر هـم بگذاریـد‬
                                        ‫امــا حتمــاً م ‌یتوانیــد تــوی همیــن‬
                                        ‫فضاهــای مجــازی بــا هــم ارتبــاط‬
                                        ‫داشــته باشــید و دربــاره درس و‬

                                       ‫مشـق و ایـن چیزهـا صحبـت کنیـد‪.‬‬
                                       ‫فقــط حواســتان باشــد صحبــت و‬

                              ‫نویسنده‪:‬زهرامهربان‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9