Page 6 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 6

‫انرژی‬                                                        ‫شمارهسیزدهم‬
‫خورشیدی‬
                                                            ‫‪ 3‬مهـــرماه‪6‬‬
                                      ‫دربارهانرژیخورشیدیچهم ‌یدانید؟‬
                                                            ‫‪1400‬‬
   ‫شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه سا ‌لهاسـت دانشـمندان بـه ایـن نتیجـه رسـید ‌هاند بایـد بـه سـمت‬
  ‫انــرژی خورشــیدی برونــد‪ .‬آ ‌نهــا فهمید ‌هانــد انــرژی خورشــیدی پا ‌کتریــن نــوع انــرژی اســت‬
  ‫کــه م ‌یتوانــد بــه زمیــن کمــک کنــد تــا آســیب کمتــری ببینــد‪ .‬خوبــی انــرژی خورشــیدی ایــن اســت‬
  ‫کــه از خورشــید بدســت م ‌یآیــد نــه از ســوختن چیزهایــی کــه زمیــن را آلــوده م ‌یکننــد تــا بــرق‬

                                            ‫داشته باشیم‪.‬‬

‫اینکــه انــرژی خورشــید آنقــدر خــوب و در دســترس‬                   ‫صفح ‌ههایخورشیدی‬
   ‫اســت همــه کشــورها از آن اســتفاده نم ‌یکننــد؟‬
                            ‫بـرای آنکـه از انـرژی خورشـید اسـتفاده کنیـم بایـد از‬
               ‫اول را ِه انرژی خورشیدی‬  ‫پن ‌لهـای خورشـیدی یـا صفحـات خورشـیدی اسـتفاده‬
                            ‫کــرد‪ .‬ایــن صفح ‌ههــا را کــه شــاید در تلویزیــون یــا‬
‫انــرژی خورشــید رایــگان اســت امــا صفح ‌ههــای‬    ‫کتا ‌بهــا دیــده باشــید‪ ،‬انــرژی خورشــید را جــذب‬
‫خورشــیدی هزینــه دارنــد هرچنــد فقــط یــک بــار‬   ‫کــرده و تبدیــل بــه الکتریســیته م ‌یکننــد‪ .‬مغاز ‌ههــا‪،‬‬
‫صفح ‌ههــای خورشــیدی را م ‌یخریــم و بعــد از آن‪،‬‬   ‫ادار ‌ههـا و حتـی خان ‌ههـا هـم م ‌یتواننـد از ایـن صفحـات‬
‫دیگــر لازم نیســت هــر مــاه و همیشــه هزینــه بــرق‬  ‫خورشـیدی اسـتفاده کننـد‪ .‬انـرژی خورشـیدی عـاوه‬
‫بدهیـم‪ .‬امـا صفح ‌ههـای خورشـیدی بایـد بزرگ باشـند‬   ‫بـر اینکـه م ‌یتوانـد بـرق خان ‌ههـا را تأمیـن کنـد حتـی‬
‫تــا خورشــید روی ایــن صفحــات بتابــد و الکتریســته‬  ‫م ‌یتوانـد ماشـی ‌نها را بـه حرکـت درآورد بـدون آنکـه‬
‫بیشــتری تولیــد شــود‪ ،‬ایــن یعنــی آنکــه صفحــات‬   ‫از بنزیـن‪ ،‬گازوئیـل یـا بقیـه سـوخ ‌تهای فسـیلی کـه‬
‫خورشــیدی بزر ‌گتــر مســاوی بــا انــرژی خورشــیدی‬   ‫هــوا را آلــوده م ‌یکننــد اســتفاده شــود‪ .‬امــا چــرا بــا‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11