Page 8 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 8

‫همسای ‌ههای‬

‫ایــ ‌نوری وآ ‌نوری‬

‫همسـایه‪« :‬از مـا نيسـت كسـى كـه همسـاي ‌هاش از شـر‬      ‫آ ‌نهایــی کــه تــوی آپارتمــان و مجتم ‌عهــای بــزرگ‬   ‫شمارهسیزدهم‪8‬‬
‫او در امــان نباشــد»‪ .‬یــا ســخن پیامبــر(ص) دربــاره‬    ‫زندگــی م ‌یکننــد‪ ،‬ی ‌کعالمــه همســایه دور و برشــان‬
‫همســایه‪« :‬هــر كــه بــه خــدا و روز واپســين ايمــان‬    ‫م ‌یشناســند‪ .‬همســایه ر ‌وب ‌هرویــی‪ ،‬بالایــی‪ ،‬پایینــی‬ ‫‪ 3‬مهـــرماه‬
‫داشــته باشــد‪ ،‬نبايــد همســايه خــود را آزار دهــد»‪.‬‬    ‫و ایــ ‌نوری و آ ‌نوری‪ .‬همســای ‌ههایی کــه هــر کــدام‬   ‫‪1400‬‬
‫یـا ایـن حـرف پیامبـر(ص) «بـه مـن ايمـان نيـاورده‬       ‫ممکـن اسـت اخلا ‌قهـای جـور واجوری داشـته باشـند‪.‬‬
‫اسـت آن كـه شـب بـا شـكم سـير بخوابـد و همسـايه‬        ‫حــالا کــه پاییــز شــده و فصــل مدرســه و رف ‌توآمــد‬
‫مســلمانش گرســنه باشــد»‪ .‬همــه ای ‌نهــا نشــان‬       ‫بچ ‌ههــا رســیده‪ ،‬همســای ‌هها خیلــی بــه درد هــم‬
‫م ‌یدهــد همســای ‌هها چ ‌هقــدر مهــم هســتند و رفتــار‬   ‫م ‌یخورنـد‪ .‬بـه خصـوص وق ‌تهایـی کـه کسـی خانـه‬
‫مــا بــا همســای ‌هها چ ‌هقــدر م ‌یتوانــد اهمیــت داشــته‬ ‫نیسـت و بچ ‌ههـا هـم یادشـان مـ ‌یرود کلیدشـان را بـا‬
                               ‫خودشـان ببرنـد‪ .‬فکـرش را بکنیـد همیـن خـود شـما‬
                      ‫باش ـد‪.‬‬      ‫اگـر همسـایه نداشـتید چنـد بـار پشـت در م ‌یماندید؟‬
                               ‫البتـه ایـن را نگفتـم کـه ثابـت کنـم همسـای ‌هها مثـل‬
            ‫انواع مختلف همسایه‬           ‫کلیــد م ‌یماننــد و دربازک ‌نهــای خوبــی هســتند‪ .‬نــه‬

‫البتـه هـر کـدام از مـا حتمـاً انـواع مختلفـی از همسـایه‬      ‫منظـورم اهمیـت داشـتن همسـایه خـوب بـود‪.‬‬
‫را تجربـه کردیـم‪ .‬از آن خـوب خو ‌بهایـش تـا آ ‌نهـا‬
‫کـه از دستشـان سـ ‌ردرد م ‌یگیـری‪ .‬بعض ‌یهـا آ ‌نقـدر‬           ‫حر ‌فهای بزرگان درباره همسایه‬
‫خـوب و سـاکت و مهرباننـد کـه فکـر م ‌یکنـی فرشـته‬
‫هســتند و از آســمان آمدنــد‪ .‬از آن همســای ‌ههایی‬      ‫بلــه همســایه داشــتن خیلــی خــوب اســت و از آن‬
‫کــه همیشــه بــا یــک ظــرف غــذا م ‌یآینــد ســراغت‬     ‫خو ‌بتـر ایـن اسـت کـه همسـای ‌هها بـا هـم مهربـان‬
‫و هـر وقـت کاری داشـته باشـی در خدمتـت هسـتند‪.‬‬        ‫باشــند‪ .‬خیلــی از بــزرگان مــا هــم بــه ایــن مســئله‬
‫از تعمیـرات لولـه گرفتـه تـا پهـن کـردن قالـی روی‬       ‫اشـاره کرد ‌هانـد مثـل ایـن جملـه امـام رضـا(ع) دربـاره‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13